XXXI sesja Rady Miejskiej w Piastowie - informacja

27 października o godz. 16.00 rozpocznie się XXXI sesja Rady Miejskiej w Piastowie. 


Projekt porządku obrad:

1. Otwarcie XXXI sesji Rady Miejskiej w Piastowie i stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Informacje Burmistrza Miasta o działaniach pomiędzy XXX i XXXI sesją Rady Miejskiej w Piastowie.

4. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Piastowana lata 2020-2041. PROJEKT UCHWAŁY W PRZYGOTOWANIU

5. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej Miasta Piastowa na 2020 rok. PROJEKT UCHWAŁY W PRZYGOTOWANIU

6. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę XXX/186/2020 z dnia 22 września 2020 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych. PROJEKT UCHWAŁY W PRZYGOTOWANIU

7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2021. PROJEKT UCHWAŁY W PRZYGOTOWANIU

8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2021. PROJEKT UCHWAŁY W PRZYGOTOWANIU

9. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta Piastowa do zawarcia porozumienia z Miastem Pruszków, dotyczącego powierzenia Miastu Pruszków wykonania części zadań z zakresu komunikacji miejskiej na liniach autobusowych łączących obszar Miasta Pruszkowa z obszarem Miasta Piastowa.

10. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Harcerska – Centrum Usług Publicznych”.

11. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania strategii rozwoju Miasta na lata 2021 – 2030. PROJEKT UCHWAŁY W PRZYGOTOWANIU

12. Interpelacje i zapytania radnych.

13. Sprawy różne i wolne wnioski.

14. Zamknięcie obrad XXXI sesji Rady Miejskiej w Piastowie.

Projekty uchwał dostępne na stronie: https://bip.piastow.pl/xxxi-sesja-rady-miejskiej-w...


 Powrót