XXXI Sesja Rady Miejskiej w Piastowie

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Piastowie zawiadamia, że w dniu 27 marca 2017 r. o godz. 18.00 w sali obrad Rady Miejskiej w Piastowie (Al. Tysiąclecia 1) odbędzie się XXXI sesja Rady Miejskiej w Piastowie.

Projekt porządku obrad:

1.    Otwarcie XXXI sesji Rady Miejskiej w Piastowie i stwierdzenie quorum.
2.    Przyjęcie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołów z XXIX i XXX sesji Rady Miejskiej w Piastowie.
4.    Informacje Burmistrza Miasta o działaniach pomiędzy XXX i XXXI sesją Rady Miejskiej w Piastowie.
5.    Sprawozdanie z działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Piastowie za 2016 rok.
6.    Sprawozdanie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z realizacji gminnych programów profilaktyki w 2016 roku.
7.    Sprawozdanie z działalności Punktu Interwencji Kryzysowej - Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego działającego na terenie miasta Piastowa za rok 2016.
8.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2023 ze zmianami.
9.    Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej Miasta Piastowa na 2017 rok.
10.  Podjęcie uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
11.  Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Al. Wojska Polskiego - Rondo”.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Piastowa w roku 2017.
13. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie uznania za pomnik przyrody drzewa z gatunku dąb bezszypułkowy, rosnącego na dz. ew. nr 47/1, obr. 5.
14. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie uznania za pomnik przyrody drzewa z gatunku dąb bezszypułkowy, rosnącego na dz. ew. nr 163, obr. 3.
15. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skarg na działanie Burmistrza Miasta Piastowa.
16. Interpelacje i zapytania radnych.
17. Sprawy różne i wolne wnioski.
18. Zamknięcie obrad XXXI sesji Rady Miejskiej w Piastowie.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Piastowie
Agata Korczak


 Powrót