XXVI sesja Rady Miejskiej

9 czerwca o godz. 16.00 rozpocznie się XXVI sesja Rady Miejskiej. Obrady będą przeprowadzone w formie internetowej.  


Projekt porządku obrad:

1. Otwarcie XXVI sesji Rady Miejskiej w Piastowie i stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XXV sesji Rady Miejskiej w Piastowie.

4. Informacje Burmistrza Miasta o działaniach pomiędzy XXV i XXVI sesją Rady Miejskiej w Piastowie.

5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia lokalnych standardów urbanistycznych na terenie miasta Piastowa.

6. Podjęcie uchwały w sprawie komunalizacji mienia Skarbu Państwa.

7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych .

8. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty (wersja I).

9. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty ( wersja II).

10. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Piastowana lata 2020-2041.

11. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej Miasta Piastowa na 2020 rok.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanymi budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym na terenie Miasta Piastowa.

13. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektrycznej.

14. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

15. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Piastowa.

16. Interpelacje i zapytania radnych.

17. Wolne wnioski, sprawy różne i informacje.

18. Zamknięcie obrad XXVI sesji Rady Miejskiej w Piastowie.


Przewodnicząca Rady Miejskiej w Piastowie

/-/

Agata Korczak


Piastów, 02.06.2020 r.


Projekty uchwał dostępne na stronie: https://bip.piastow.pl/xxvi-sesja-rady-miejskiej-w-piastowie-1


 Powrót