XXV sesja Rady Miejskiej w Piastowie - zaproszenie

Informujemy, że w dniu 12 maja 2020 roku o godz.15.00 odbędzie się kolejne posiedzenie Rady Miejskiej w Piastowie.


Projekt porządku obrad:

1. Otwarcie XXV sesji Rady Miejskiej w Piastowie i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXIII sesji Rady Miejskiej w Piastowie.
4. Przyjęcie protokołu z XXIV sesji Rady Miejskiej w Piastowie
5. Informacje Burmistrza Miasta o działaniach pomiędzy XXIV i XXV sesją Rady Miejskiej w Piastowie.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Piastowa na lata 2020-2041. 7. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej Miasta Piastowa na 2020 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zgłoszenia kandydata na stanowisko etatowego członka Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie.
9. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
10. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Piastowa.
11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych.
12. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy miasta Piastowa z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2019.
13. Interpelacje i zapytania radnych.
14. Wolne wnioski, sprawy różne i informacje.
15. Zamknięcie obrad XXV sesji Rady Miejskiej w Piastowie.

Projekty uchwał: TUTAJ


 Powrót