XXIII Sesja Rady Miejskiej

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Piastowie zawiadamia, że w dniu 25 Lutego 2020 r. o godz. 18.00 w sali Rady Miejskiej w Piastowie, Al. Tysiąclecia 1 odbędzie się XXIII sesja Rady Miejskiej w Piastowie.

Projekt porządku obrad:

1. Otwarcie XXIII sesji Rady Miejskiej w Piastowie i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXII sesji Rady Miejskiej w Piastowie.
4. Informacje Burmistrza Miasta o działaniach pomiędzy XXII i XXIII sesją Rady Miejskiej w Piastowie.
5. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2019.
6. Sprawozdanie z działalności Świetlicy Środowiskowo-Integracyjnej „Dom Jana Pawła II” w Piastowie za 2019 rok.
7. Sprawozdanie z działalności Komisariatu Policji w Piastowie za 2019 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Piastowa na lata 2020-2041.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej Miasta Piastowa na 2020 rok.
10. Przedstawienie sprawozdań z prac stałych komisji Rady Miejskiej w Piastowie w roku 2019.
11. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie przyjęcia planów prac stałych komisji Rady Miejskiej w Piastowie na rok 2020.
12. Przedstawienie sprawozdania z prac Rady Miejskiej w Piastowie za 2019 rok.
13. Przedstawienie planu pracy Rady Miejskiej w Piastowie na 2020 rok.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LIII/395/2018 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 23 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Piastowa.
15. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Miasta Piastowa do inicjatywy "Porozumienie Burmistrzów na rzecz klimatu i energii”.
16. Podjęcie uchwały w sprawie wzniesienia pomnika ostatniego Prezydenta II RP Ryszarda Kaczorowskiego.
17. Podjęcie uchwały w sprawie skargi na działanie Burmistrza Miasta Piastowa.
18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Michałowice
19. Interpelacje i zapytania radnych.
20. Wolne wnioski, sprawy różne i informacje.
21. Zamknięcie obrad XXIII sesji Rady Miejskiej w Piastowie.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Piastowie
/-/
Agata Korczak
Piastów, 18.02.2020 r.


Projekty uchwał: TUTAJ


 Powrót