XXII Sesja Rady Miejskiej w Piastowie

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Piastowie zawiadamia, że w dniu 20 czerwca 2016 r. o godz. 17.00 w Liceum Ogólnokształcącym im. A. Mickiewicza (ul. 11 Listopada 2A) odbędzie się XXII sesja Rady Miejskiej w Piastowie.

Projekt porządku obrad:
1.    Otwarcie XXII sesji Rady Miejskiej w Piastowie i stwierdzenie quorum.
2.    Wręczenie nagród za wyniki w nauce i za osiągnięcia sportowe uczniom szkół w Piastowie.
3.    Wręczenie Certyfikatów Legalności Oprogramowania jednostkom organizacyjnym miasta.
4.    Przyjęcie porządku obrad.
5.    Przyjęcie protokołu z XXI sesji Rady Miejskiej w Piastowie.
6.    Informacje Burmistrza Miasta o działaniach pomiędzy XXI i XXII sesją Rady Miejskiej w Piastowie.
7.    Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu miasta Piastowa i sprawozdania finansowego miasta za 2015 rok:
a)    przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2015 rok,
b)    przedstawienie sprawozdania finansowego miasta za 2015 rok,
c)    przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wykonania budżetu miasta za 2015 rok,
d)    przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu miasta za 2015 rok,
e)    przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta Piastowa,
f)    przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej dla Burmistrza Miasta Piastowa,
g)    dyskusja nad udzieleniem absolutorium dla Burmistrza Miasta Piastowa i przedstawienie opinii Komisji stałych Rady Miejskiej w Piastowie oraz Klubów Radnych.
8.    Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta Piastowa za 2015 rok.
9.    Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Piastowa absolutorium za 2015 rok.
10.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2023 ze zmianami.
11.    Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej Miasta Piastowa na 2016 rok.
12.    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Piastowa,
13.    Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
14.    Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej lub finansowej Powiatowi Pruszkowskiemu  na realizację zadania o nazwie: „Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Bohaterów Wolności i ul. Warszawskiej w Piastowie”.
15.    Przyjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXI/145/2016 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr  XXIV/130/2012 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 28 sierpnia 2012 r.  
16.    Interpelacje i zapytania radnych.

17.    Sprawy różne i wolne wnioski.
18.    Zamknięcie obrad XXII sesji Rady Miejskiej w Piastowie.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Piastowie
Agata Korczak


 Powrót