XXII Sesja Rady Miejskiej

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Piastowie zawiadamia, że w dniu 28 stycznia 2020 r. o godz. 18.00 w sali Rady Miejskiej w Piastowie, Al. Tysiąclecia 1 odbędzie się XXII sesja Rady Miejskiej w Piastowie.

Projekt porządku obrad:

1.    Otwarcie XXII sesji Rady Miejskiej w Piastowie i stwierdzenie quorum.
2.    Przyjęcie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu z XX sesji Rady Miejskiej w Piastowie.
4.    Przyjęcie protokołu z XXI sesji Rady Miejskiej w Piastowie.
5.    Informacje Burmistrza Miasta o działaniach pomiędzy XXI i XXII sesją Rady Miejskiej w Piastowie.
6.    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Piastowa na lata 2020-2034”.
7.    Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Piastowa na lata 2020-2041.
8.    Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej Miasta Piastowa na 2020 rok.
9.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Piastów oraz określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2019 roku.
10.    Podjęcie uchwały w sprawie określenia planu doskonalenia nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie będzie przyznawane w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Piastów w roku 2020.
11.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/340/2018 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 27 lutego 2018 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Piastowa „Orła Białego - Warszawska”.
12.    Podjęcie uchwały w sprawie zaproszenia do osiedlenia się w Piastowie polskiej rodziny z Kazachstanu.
13.    Interpelacje i zapytania radnych.
14.    Wolne wnioski, sprawy różne i informacje.
15.    Zamknięcie obrad XXII sesji Rady Miejskiej w Piastowie.


Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Piastowie
/-/
Agata Korczak

Piastów, 21.01.2020 r.

Projekty uchwał: TUTAJ


 Powrót