XVII Sesja Rady Miejskiej

Przewodniczący Rady Miejskiej w Piastowie zawiadamia, że w dniu 22 października 2019 r. o godz. 17.00 w Filii Przedszkola Miejskiego Nr 3 w Piastowie, ul. bł. ks. J. Popiełuszki 12 odbędzie się XVII sesja Rady Miejskiej w Piastowie.

Projekt porządku obrad:

 • 1. Otwarcie XVII sesji Rady Miejskiej w Piastowie i stwierdzenie quorum.
 • 2. Uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień dla nauczycieli piastowskich placówek oświatowych z okazji Dnia Edukacji Narodowej oraz ślubowanie i wręczenie aktów nadania stopnia nauczyciela mianowanego.
 • 3. Przyjęcie porządku obrad.
 • 4. Przyjęcie protokołu z XVI sesji Rady Miejskiej w Piastowie.
 • 5. Informacje Burmistrza Miasta o działaniach pomiędzy XVI i XVII sesją Rady Miejskiej w Piastowie.
 • 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piastowa na lata 2019-2041.
 • 7. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej Miasta Piastowa na 2019 rok.
 • 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 • 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2020.
 • 10. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Miastem Piastów i Gminą Miastem Pruszków w zakresie powierzenia Gminie Miastu Pruszków przeprowadzenia w imieniu Gminy Miasta Piastów postępowania związanego z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zamierzenia budowlanego – budowa wiaduktu drogowego w rejonie km 13+800 linii kolejowej nr 447 wraz z drogami dojazdowymi w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa wiaduktu łączącego ul. Grunwaldzką z ul. Warszawską” w Pruszkowie.
 • 11. Informacja z analizy oświadczeń majątkowych.
 • 12. Interpelacje i zapytania radnych.
 • 13. Wolne wnioski, sprawy różne i informacje.
 • 14. Zamknięcie obrad XVII sesji Rady Miejskiej w Piastowie.


Projekty uchwał: TUTAJ

Przewodniczący Rady Miejskiej

w Piastowie

/-/

Janusz Wroński

Piastów, 15.10.2019 r.


 Powrót