XVI Sesja Rady Miejskiej

Przewodniczący Rady Miejskiej w Piastowie zawiadamia, że w dniu 24 września 2019 r. o godz. 18.00 w sali Rady Miejskiej w Piastowie, Al. Tysiąclecia 1 odbędzie się XVI sesja Rady Miejskiej w Piastowie.

Projekt porządku obrad:

 • 1. Otwarcie XVI sesji Rady Miejskiej w Piastowie i stwierdzenie quorum.
 • 2. Przyjęcie porządku obrad.
 • 3. Przyjęcie protokołu z XIV sesji Rady Miejskiej w Piastowie.
 • 4. Przyjęcie protokołu z XV sesji Rady Miejskiej w Piastowie.
 • 5. Informacje Burmistrza Miasta o działaniach pomiędzy XIV i XVI sesją Rady Miejskiej w Piastowie.
 • 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2040.
 • 7. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej Miasta Piastowa na 2019 rok.
 • 8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XVI/84/2011 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Piastów.
 • 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części Piastowa "J. Tuwima".
 • 10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.
 • 11. Wybory ławników do sądów powszechnych na kadencję 2020-2023:
 • a) wybór Komisji Skrutacyjnej,
 • b) przeprowadzenie tajnego wyboru ławników,
 • c) podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Warszawie,
 • d) podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie z zakresu prawa pracy.
 • 12.Interpelacje i zapytaniach radnych.
 • 13. Wolne wnioski, sprawy różne i informacje.
 • 14. Zamknięcie obrad XVI sesji Rady Miejskiej w Piastowie.

Przewodniczący Rady Miejskiej

w Piastowie

/-/

Janusz Wroński

Piastów, 20.08.2019 r.


Do pobrania: projekty uchwał


 Powrót