XLIX sesja Rady Miejskiej w Piastowie

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Piastowie zawiadamia,że w dniu 29 marca 2022 r. o godz. 17.00 w sali Rady Miejskiej w Piastowie, Al. Tysiąclecia 1 odbędzie się XLIX sesja Rady Miejskiej w Piastowie.            

Projekt porządku obrad:
1.    Otwarcie XLIX sesji Rady Miejskiej w Piastowie i stwierdzenie quorum.
2.    Przyjęcie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu z XLVIII sesji Rady Miejskiej w Piastowie.
4.    Informacje Burmistrza Miasta o działaniach pomiędzy XLVIII i XLIX sesją Rady Miejskiej w Piastowie.
5.    Sprawozdanie z działalności Świetlicy Środowiskowo-Integracyjnej „Dom Jana Pawła II” w Piastowie za 2021 rok.
6.    Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Piastowie za rok 2021.
7.    Sprawozdanie z działalności Punktu Interwencji Kryzysowej - Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego działającego na terenie miasta Piastowa za rok 2021.
8.    Sprawozdanie z Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za 2021 r.
9.    Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2021.
10.    Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2023.
11.    Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej Miasta Piastowa na 2022 rok.
12.    Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Piastowa na lata 2022-2041.
13.    Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych.
14.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Miastem Pruszków, dotyczącego zadania inwestycyjnego „Rozbudowa drogi gminnej ul. Grunwaldzkiej na odcinku od Al. Jerozolimskich do planowanego wiaduktu nad torami PKP w Pruszkowie”.
15.    Podjęcie uchwały w sprawie komunalizacji mienia Skarbu Państwa.
16.    Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia miejsca oraz ustalenia zasad prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na terenie Miasta Piastowa.
17.    Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu targowiska miejskiego w Piastowie.
18.    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierających naukę w szkołach na terenie Miasta Piastowa.
19.    Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania Stypendium Burmistrza Miasta Piastowa w ramach Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierających naukę w szkołach  na terenie Miasta Piastowa.
20.    Podjęcie uchwały w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej w Piastowie.
21.    Interpelacje i zapytania radnych.
22.    Wolne wnioski, sprawy różne i informacje.
23.    Zamknięcie obrad XLIX sesji Rady Miejskiej w Piastowie.


Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Piastowie
/-/
Agata Korczak

Piastów, 22.03.2022 r.


Projekty uchwał: https://bip.piastow.pl/xlix-sesja-rady-miejskiej-w-piastowie-1#cnt


 Powrót