XLIII sesja Rady Miejskiej w Piastowie - zawiadomienie

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Piastowie zawiadamia, że w dniu 26 października 2021 r. o godz. 17.00  odbędzie się XLIII sesja Rady Miejskiej w Piastowie - sesja odbędzie się w trybie ON-LINE.

          
Projekt porządku obrad:
1.    Otwarcie XLIII sesji Rady Miejskiej w Piastowie i stwierdzenie quorum.
2.    Przyjęcie porządku obrad.
3.    Informacje Burmistrza Miasta o działaniach pomiędzy XLII i XLIII sesją Rady Miejskiej w Piastowie.
4.    Przyjęcie protokołu z XLII sesji Rady Miejskiej w Piastowie.
5.    Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Piastowa na lata 2021-2041.
6.    Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej Miasta Piastowa na 2021 rok.
7.    Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2022.
8.    Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2022.
9.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie, w trybie bezprzetargowym, umowy dzierżawy części nieruchomości na okres powyżej 3 lat.
10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynajmu, dzierżawy i użyczania pomieszczeń i obiektów sportowych w jednostkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Piastów.
11.  Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne inne niż Miasto Piastów oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
12.    Interpelacje i zapytania radnych.
13.    Wolne wnioski, sprawy różne i informacje.
14.    Zamknięcie obrad XLIII sesji Rady Miejskiej w Piastowie.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Piastowie
/-/
Agata Korczak

Piastów, 19.10.2021 r.

Projekty uchwał: https://bip.piastow.pl/xliii-sesja-rady-miejskiej-...


 Powrót