XL sesja rady Miejskiej w Piastowie

Przewodniczący Rady Miejskiej w Piastowie zawiadamia, że na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) zwołuje XL sesję Rady Miejskiej w Piastowie. Sesja odbędzie się w dniu 14 LIPCA 2021 r. o godz. 16.00.

Porządek obrad:
1. Otwarcie XL sesji Rady Miejskiej w Piastowie i stwierdzenie quorum.
2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2041
3. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową Miasta Piastowa na 2021 rok.
4. Zamknięcie obrad XL sesji Rady Miejskiej w Piastowie. 


Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Piastowie
/-/
Agata Korczak


Projekty uchwał: https://bip.piastow.pl/xl-sesja-rady-miejskiej-w-p...


 Powrót