XII Sesja Rady Miejskiej

Przewodniczący Rady Miejskiej w Piastowie zawiadamia, że w dniu 25 czerwca 2019 r. o godz. 18.00 w sali Rady Miejskiej w Piastowie, Al. Tysiąclecia 1 odbędzie się XII sesja Rady Miejskiej w Piastowie.


Projekt porządku obrad:

 • 1. Otwarcie XII sesji Rady Miejskiej w Piastowie i stwierdzenie quorum.
 • 2. Przyjęcie porządku obrad.
 • 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 • 4. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Piastowie.
 • 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr I/2/2018 z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Piastowie
 • 6. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej Miasta Piastowa na 2019 rok.
 • 7. Raport o stanie Miasta Piastowa za 2018 rok.
 • 8. Rozpatrzenie Sprawozdania z wykonania budżetu miasta Piastowa i sprawozdania finansowego miasta za 2018 rok:
 • a) przedstawienie Sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2018 rok,
  b) przedstawienie Sprawozdania finansowego miasta za 2018 rok,
  c) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Piastowa sprawozdaniu z wykonania budżetu miasta za 2018 rok,d)      przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu miasta za 2018 rok,
  e) przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta Piastowa,
  f) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej dla Burmistrza Miasta Piastowa,
  g) przedstawienie opinii Komisji stałych Rady Miejskiej w Piastowie, Klubów Radnych oraz radnych
  h) dyskusja.
 • 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta Piastowa za 2018 rok.
 • 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Piastowa absolutorium za 2018 rok.
 • 11. Interpelacje i zapytania radnych.
 • 12. Sprawy różne i wolne wnioski.
 • 13. Zamknięcie obrad XII sesji Rady Miejskiej w Piastowie.

Przewodniczący Rady Miejskiej

w Piastowie

/-/

Janusz Wroński

Piastów, 18.06.2019 r.


Zobacz: projekty uchwał


 Powrót