A Wersja graficzna
A- A A+

Przetarg - działka nr 159/3

Burmistrz Miasta Piastowa ogłasza, w dniu 14.01.2020 r., o godzinie 10.00, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Piastowie, przy ul. 11 Listopada 8, klatka B, w pokoju nr 7, trzeci ustny przetarg nieograniczony na zbycie części nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę ew. nr 159/3, w obrębie 01, o powierzchni 0,0800ha, położoną w Piastowie przy ul. Prądzyńskiego.

Poprzednie przetargi odbyły się w dniu 06.09.2019r., 14.11.2019r..

Przedmiotem przetargu jest niezabudowana część nieruchomości, oznaczona ewidencyjnie jako działka nr 159/3, w obrębie 01, o powierzchni 0,0800ha, objęta księgą wieczystą KW Nr WA1P/00110145/9, położona w Piastowie przy ul. Prądzyńskiego z bezpośrednim dostępem do drogi publicznej, będąca własnością Gminy Miasta Piastów.

W ewidencji gruntów i budynków w opisie użytku w/w działka oznaczona jest symbolem „Bp” - zurbanizowane tereny niezabudowane.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego części Piastowa „Zachód I”, zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXIV/153/2008 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 24 czerwca 2008 r. zmienionej Uchwałą Nr V/16/2015 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części Piastowa „Zachód I” teren ten oznaczony jest symbolem 5MN1 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

W zasięgu nieruchomości jest energia elektryczna, kanalizacja, wodociąg, gaz.

Działka objęta jest wykazem nieruchomości przeznaczonych do zbycia z dnia 21 marca 2019 r. (Zarządzenie Nr 76/2019 Burmistrza Miasta Piastowa z dnia 21 marca 2019 r.).

Cena wywoławcza netto wynosi:290 000,00 zł (słownie złotych: dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy i 00/100). Do ceny uzyskanej w wyniku przetargu zostanie doliczony 23% podatek VAT.

Nieruchomość nie jest obciążona, ani nie jest przedmiotem zobowiązań.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

- wpłata wadium w pieniądzu w wysokości 30 000zł (słownie złotych: trzydzieści tysięcy) w terminie do 07.01.2020r. (w tym dniu pieniądze winny znaleźć się na koncie gminy) przelewem na konto 92 1240 5497 1111 0010 7489 5048, w tytule wpisując: wadium na przetarg – działka 159/3,

- przedstawienie komisji przetargowej oryginału potwierdzającego wpłatę wadium,

- przedstawienie komisji przetargowej dokumentów tożsamości, oryginałów udzielonych pełnomocnictw notarialnych lub z notarialnie poświadczonym podpisem oraz dokumentów potwierdzających prawo do nabycia nieruchomości (dotyczy to osób, nabywających nieruchomość nie jako osoba fizyczna).

Małżonkowie posiadający wspólność ustawową biorą udział w przetargu osobiście lub za okazaniem pełnomocnictwa współmałżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.

W przypadku cudzoziemców mają zastosowanie przepisy ustawy z 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 2278).

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie minimalne powyżej ceny wywoławczej

Wadium wniesione przez uczestnika, który przetarg wygra, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu o zawarciu umowy, Miasto Piastów może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Zespole ds. Geodezji i Gospodarki Gruntami Urzędu Miejskiego w Piastowie ul. 11-go Listopada 8, klatka B, pok. 7, tel. 22 770–52–53.


Do pobrania: mapa


 Powrót