A Wersja graficzna
A- A A+

Przetarg - działka nr 152/2

Burmistrz Miasta Piastowa ogłasza, w dniu 11 lutego 2020r., o godzinie 10.00, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Piastowie, przy ul. 11 Listopada 8, klatka B, w pokoju nr 7, trzeci ustny przetarg nieograniczony na zbycie części nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę ew. nr 152/2, w obrębie 04, o powierzchni 0,1415ha, położoną w Piastowie przy ul. Warszawskiej.


Poprzednie przetargi odbyły się w dniach 23.07.2019r., 14.11.2019r..

 

Przedmiotem przetargu jest niezabudowana część nieruchomości, oznaczona ewidencyjnie jako działka nr 152/2, w obrębie 04, o powierzchni 0,1415ha, objęta księgą wieczystą KW Nr WA1P/00038376/8, położona w Piastowie przy ul. Warszawskiej z dostępem do drogi publicznej przez drogę wyznaczoną w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego zespołu mieszkaniowo-usługowego, p.n. osiedla „Malczewskiego”, wydzieloną geodezyjnie, będącą własnością Gminy Miasta Piastów, nieurządzoną.

W ewidencji gruntów i budynków w opisie użytku ww. działka oznaczona jest symbolem „Bp” - zurbanizowane tereny niezabudowane.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego zespołu mieszkaniowo-usługowego, p.n. osiedla „Malczewskiego” zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXVI/188/97 Rady Miasta Piastowa z dnia 11 marca 1997r. teren ten oznaczony jest symbolem M – tereny mieszkaniowe.

W zasięgu nieruchomości jest energia elektryczna, kanalizacja, wodociąg, gaz i telefon.

Nie dopuszcza się lokalizowania wjazdów bezpośredniej obsługi komunikacyjnej do posesji odul. Warszawskiej.

Cena wywoławcza netto wynosi:363 000,00 zł (słownie złotych: trzysta sześćdziesiąt trzy tysiące i 00/100). Do ceny uzyskanej w wyniku przetargu zostanie doliczony 23% podatek VAT.

Nieruchomość nie jest obciążona, ani nie jest przedmiotem zobowiązań.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

- wpłata wadium w wysokości 30 000zł (słownie złotych: trzydzieści tysięcy) w terminie do 04.02.2020r. (w tym dniu pieniądze winny znaleźć się na koncie gminy) przelewem na konto 92 1240 5497 1111 0010 7489 5048 w tytule wpisując: wadium na przetarg – działka 152/2,

-przedstawienie komisji przetargowej oryginału potwierdzającego wpłatę wadium,

- przedstawienie komisji przetargowej dokumentów tożsamości, oryginałów udzielonych pełnomocnictw notarialnych lub z notarialnie poświadczonym podpisem oraz dokumentów potwierdzających prawo do nabycia nieruchomości (dotyczy to osób, nabywających nieruchomość nie jako osoba fizyczna).

Małżonkowie posiadający wspólność ustawową biorą udział w przetargu osobiście lub za okazaniem pełnomocnictwa współmałżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.

W przypadku cudzoziemców mają zastosowanie przepisy ustawy z 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 2278).

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie minimalne powyżej ceny wywoławczej

Wadium wniesione przez uczestnika, który przetarg wygra, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu o zawarciu umowy, Miasto Piastów może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Zespole ds. Geodezji i Gospodarki Gruntami Urzędu Miejskiego w Piastowie ul. 11-go Listopada 8, klatka B, pok. 7, tel. 22 770–52–53.


Do pobrania: mapa


 Powrót