A Wersja graficzna
A- A A+

Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Piastowa na lata 2020-2034”.

Na podstawie art. 19 ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.), zawiadamiamy o wyłożeniu do publicznego wglądu na okres 21 dni ”Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Piastowa na lata 2020-2034” w dniach od 05.12..2019 r. do dnia 27.12.2019 r. 

Dokument będzie wyłożony w w/w dniach, do publicznego wglądu w Urzędu Miejskiego w Piastowie, ul. 11 listopada 8 kl.. B pok. 4, 05-820 Piastów, w godzinach urzędowania oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu pod adresem:
https://bip.piastow.pl/

Wszyscy mieszkańcy Miasta mają prawo składać wnioski, zastrzeżenia i uwagi do dokumentu.

Uwagi można zgłaszać w formie pisemnej lub ustnej do protokołu, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Piastowie lub drogą poczty elektronicznej na adres: stopsmog@piastow.pl do dnia 10.01.2020 r.


Do pobrania: projekt


 Powrót