A Wersja graficzna
A- A A+

Nabór - specjalista ds. płac

Dyrektor Centrum Usług Oświatowych Miasta Piastowa w Piastowie, ul. ks. J. Popiełuszki 12 ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy, nazwa stanowiska  -  specjalista ds. płac.

O ww. stanowisko mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

1.    Wymagania niezbędne:

-    wykształcenie minimum średnie
-    znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych i ustawy „Karta nauczyciela”
-    biegła znajomość obsługi komputera i programów Office, EXCEL, Płatnik
-    min. 5-letni staż pracy, w tym 2- letni w jednostce budżetowej

2.    Wymagania dodatkowe:
 -    znajomość programu PŁACE – VULCAN

3.    Zakres wykonywanych zadań:
-    naliczanie płac nauczycieli szkół i przedszkoli
-    naliczanie płac pracowników administracji i obsługi szkół i przedszkoli
-    naliczanie zasiłków chorobowych, macierzyńskich i opiekuńczych
-    prowadzenie ewidencji zwolnień lekarskich i innych nieobecności
-    sporządzanie i wydawanie sprawozdań - Rp7 i Z3
-    sporządzanie comiesięcznych raportów i korekt do ZUS
-    sporządzanie deklaracji PIT-11
-    prowadzenie rejestru wynagrodzeń
-    rozliczanie ryczałtów samochodowych, umów zleceń i umów o dzieło
-    rozliczanie miesięczne i roczne podatków

4.    Warunki pracy:
-    wymiar etatu: pełen etat,
-    umowa: na okres próbny, z perspektywą przedłużenia na czas nieokreślony
-    praca jednozmianowa w siedzibie CUO
-    wymiar czasu pracy wynosi 8-godzin na dobę, przeciętnie 40 godzin w przeciętnie 5-dniowym tygodniu pracy w przyjętym jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym;
-    praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie

5.    Wymagane dokumenty:
-    list motywacyjny oraz CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,
-    kserokopie świadectw pracy,
-    kserokopie dokumentów  potwierdzających wykształcenie i  posiadane kwalifikacje zawodowe,
-    kserokopia  dowodu osobistego,
-    oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
-    oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.


Wszystkie dokumenty wytworzone przez kandydatów muszą być podpisane. Oferty niepełne lub zawierające dokumenty niepodpisane zostaną odrzucone.
Powyższe dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą w zamkniętej kopercie
na adres:

Centrum Usług Oświatowych Miasta Piastowa

05-820 Piastów, ul. ks. J. Popiełuszki 12 z dopiskiem:
NABÓR - Specjalista ds. płac
w terminie do 16 października 2020 r.

Aplikacje, które wpłyną  po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.pl/.
Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi Kandydatami.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)".


Kwestionariusz osobowy do pobrania: TUTAJ


 Powrót