A Wersja graficzna
A- A A+

Nabór - Rada Nadzorcza PPUK

Burmistrz Miasta Piastowa ogłasza nabór na członków Rady Nadzorczej Piastowskiego Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Piastowie.

Osoby biorące udział w naborze muszą spełniać następujące warunki (warunki konieczne):

1) ukończone studia wyższe i tytuł magistra,

2) złożony egzamin dla kandydatów na członków rad nadzorczych, o których mowa w ustawie z dnia 16 grudnia 2016r o zasadach zarządzania mieniem państwowym (j.t. Dz.U.2018. 1182 z późn.zm.),

3) nie podleganie określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowisk członka rady nadzorczej w spółkach handlowych.

Warunek pożądany - doświadczenie w branży będącej głównym przedmiotem działania spółki.

Wymagane dokumenty:

1) życiorys (CV),

2) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,

3) oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw publicznych,

4) oświadczenie o niepodleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom i zakazom zajmowania stanowiska członka rady nadzorczej w spółkach handlowych,

5) dokument potwierdzający posiadanie uprawnień do pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników (Dz.U.2018.2170 z późn.zm.),

6) oświadczenie o niekaralności,

7) oświadczenie o tym, iż nie toczą się wobec niego żadne postępowania sądowe,

8) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów postępowania kwalifikacyjnego,

9) oświadczenie o pełnieniu lub nie pełnieniu funkcji członka rady nadzorczej w jednoosobowych spółkach prawa handlowego utworzonych przez Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego,

Zgłoszenia do naboru można składać w siedzibie Urzędu (Kancelaria) w godzinach pracy Urzędu lub pocztą na adres Urzędu: 05-820 Piastów, ul. 11 Listopada 2 w terminie do dnia 2 sierpnia 2019 roku do godziny 15.00 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Członka Rady Nadzorczej Piastowskiego Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Piastowie”.

Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie składania ofert oraz zgłoszenia nie spełniające wymogów określonych w ogłoszeniu nie podlegają rozpatrzeniu.

Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.

Kandydatom, którzy odpowiedzieli na ogłoszenie, a nie zostali wybrani, nie przysługuje możliwość odwołania się. Zgłoszenia i oświadczenia kandydatów, odrzucone lub pozostawione bez rozpoznania, zostaną komisyjnie zniszczone po upływie trzech miesięcy od dnia zakończenia postępowania kwalifikacyjnego.

Osoba wskazana na członka rady nadzorczej:

1) urodzona przed 1 sierpnia 1972 r., przed powołaniem do rady nadzorczej, zobowiązana jest do złożenia oświadczenia lustracyjnego, o którym mowa w art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U.2019.430 z późn.zm.) albo informacji o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego, zgodnie z art. 7 ust. 3a tej ustawy.

2) zobowiązana jest do złożenia aktualnego zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego.

Organizator naboru zastrzega możliwość zakończenia postępowania kwalifikacyjnego w każdym czasie bez podawania przyczyn i bez jego rozstrzygnięcia.


Burmistrz Miasta Piastowa

/-/ Grzegorz Szuplewski


 Powrót