A Wersja graficzna
A- A A+

Nabór na stanowisko urzędnicze Zespół ds. Urbanistyki i Architektury - Wydział Inwestycji

Burmistrz Miasta Piastowa ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Inwestycji - Zespół ds. Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Piastowie.

 1. Wymagania niezbędne:

1/. obywatelstwo polskie,
2/. wykształcenie wyższe (gospodarka przestrzenna, architektura),
3/. staż pracy – min. 1 rok (preferowane doświadczenie w jednostkach, o których mowa w art. 2 ustawy o   pracownikach  samorządowych, w służbie cywilnej, w urzędach państwowych lub prowadzenie działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku),
4/.  niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,
5/. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw obywatelskich,
6/.  stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,
7/.  dobra znajomość procedur administracyjnych, przepisów prawa w zakresie ustaw: o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, prawa budowlanego, kodeksu postępowania administracyjnego, o gospodarce nieruchomościami, o zamówieniach publicznych, o finansach publicznych,  itp.

2. Wymagania dodatkowe:

1/.  wskazane doświadczenie w pracy w administracji,
2/. samodzielność, odpowiedzialność, dyspozycyjność, umiejętność pracy w zespole,
3/.  umiejętność analitycznego myślenia, inicjatywa i umiejętność szybkiego podejmowania decyzji,
4/.  dobra znajomość obsługi komputera,

3. Zakres wykonywanych zadań:
 
1.    Prowadzenie spraw związanych z przygotowywaniem oraz wydawaniem wypisów i wyrysów z obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
2.    Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zaświadczeń w sprawach, związanych z planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym,
3.    Prowadzenie spraw związanych z przygotowywaniem decyzji o warunkach zabudowy
4.    Prowadzenie spraw związanych z przygotowywaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego
5.    Prowadzenie spraw związanych z przeprowadzaniem procesu uchwalania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
 
 4. Wymagane dokumenty


1/. życiorys /CV/,
2/. list motywacyjny,
3/. kwestionariusz osobowy,
4/. kserokopie świadectw pracy,
5/. dokumenty poświadczające wykształcenie,
6/. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
7/. oświadczenia:
 -   o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 -   o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
 -    o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w zakresie objętym   procedurą naboru.Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „ Nabór na wolne stanowiska urzędnicze w  Wydziale  Inwestycji – Zespół ds. Urbanistyki i Architektury” w siedzibie Urzędu (Kancelaria)  w godzinach pracy Urzędu  lub pocztą na adres Urzędu: 05-820 Piastów,  ul. 11-go Listopada 2 – w terminie do dnia 9 września 2019 r.Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Ofert odrzuconych nie zwracamy.
Burmistrz Miasta zastrzega sobie możliwość unieważnienia naboru bez podania przyczyny unieważnienia.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Piastowa (www.piastow.pl) – w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Urzędu.
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe cv ( z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinno być opatrzone klauzulą:  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 24.05.2018r o ochronie danych osobowych ( Dz.U. z 2018 r, poz.1000) oraz ustawą z dn. 21.11.2008r o pracownikach samorządowych ( j.t. Dz. U. z 2018r, poz.1260)”.Po pomyślnym przejściu etapów naboru (część pisemna i ustna) z wyłonionym kandydatem, pracodawca - Burmistrz Miasta Piastowa - zawrze umowę terminową o pracę na okres 6 miesięcy. Jeśli po tym okresie Burmistrz Miasta Piastowa uzna, że pracownik spełnia wymogi  na określonym stanowisku może z nim zawrzeć umowę o pracę na czas nieokreślony.  
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Piastowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6%.


 Powrót