Nabór na stanowisko urzędnicze w Dziale Finansowym UM

Burmistrz Miasta Piastowa ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Piastowie, ul. 11 Listopada 2, 05-820 Piastów.

Podinspektor / Inspektor w Wydziale Finansowym


Wymiar czasu pracy: 1 etat – pełen wymiar czasu pracy

Termin składania dokumentów – 26 stycznia 2023 roku

1. Wymaganie niezbędne:

1) obywatelstwo polskie,
2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
3) brak skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
4) nieposzlakowana opinia,
5) wykształcenie: na stanowisko podinspektora – minimum średnie, na stanowisko inspektora– wyższe,
6) staż pracy: minimum 3 letni staż pracy na stanowisku związanym z prowadzeniem ewidencji księgowej i środków trwałych,
7) dobra znajomość aktów prawnych: ustawa o rachunkowości, ustawa o finansach publicznych (oraz rozporządzeń wykonawczych do ustawy, ze szczególnym uwzględnieniem rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz planu kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych oraz rozporządzenia Ministra finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej) ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych oraz znajomość ,ustawa o samorządzie gminnym, rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Klasyfikacji środków Trwałych,
8) umiejętność biegłej obsługi komputera oraz obsługi urządzeń biurowych.

2. Wymagania dodatkowe:

1) preferowane wykształcenie o kierunkach ekonomicznych, finansów publicznych, rachunkowości,
2) preferowane doświadczenie zawodowe w jednostkach sektora finansów publicznych,
3) umiejętność obsługi programów komputerowych, w tym księgowych: Info System GROSZEK,
4) wysoka kultura osobista,
5) samodzielność, odpowiedzialność, dyspozycyjność i umiejętność pracy w zespole.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • 1) Prowadzenie ewidencji księgowej wydatków Urzędu Miejskiego w zakresie: wyciągów bankowych, list płac, dowodów PK, zaliczek jednorazowych, stałych i innych.
 • 2) Obsługa finansowo - księgowa projektów realizowanych przez Miasto Piastów finansowanych lub współfinansowanych z Funduszy UE, zgodnie z ustawodawstwem polskim i wymogami unijnymi.
 • 3) Sprawdzanie dokumentów księgowych dotyczących wydatków budżetowych pod względem formalno - rachunkowym.
 • 4) Przygotowywanie dokumentacji finansowo-księgowej do wypłaty oraz sporządzanie przelewów w zakresie prowadzonych spraw.
 • 5) Prowadzenie ewidencji księgowej rozliczonych dotacji celowych i podmiotowych.
 • 6) Analiza i kontrola kont rozrachunkowych, weryfikacja kont księgowych, wyjaśnienie powstałych różnic oraz inwentaryzacja roczna tych kont.
 • 7) Sporządzanie jednostkowych sprawozdań budżetowych z wykonania planu wydatków budżetowych (Rb-50, Rb-28NWS) oraz kwartalnych sprawozdań w zakresie operacji finansowych (Rb-Z, Rb-N, Rb-ZN) zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • 8) Współpraca przy sporządzaniu sprawozdań finansowych: bilans Urzędu Miejskiego, rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w funduszu jednostki oraz sprawozdań statystycznych, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • 9) Prowadzenie ewidencji analitycznej środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, oraz bieżące jej uzgadnianie.
  • 10) Sporządzenie sprawozdania SG-01 o ruchu środków trwałych zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz przeprowadzanie niezbędnych analiz stanu majątku.
 • 11) Rozliczanie inwentaryzacji rocznych i okresowych środków trwałych oraz pozostałych środków trwałych, ustalenie różnic inwentaryzacyjnych i uzgodnienie z ewidencją księgową.
 • 12) Współdziałanie z Naczelnikiem Wydziału Finansowego przy opracowaniu materiałów niezbędnych do przygotowania projektu budżetu miasta, w zakresie planu finansowego wydatków budżetowych.


4. Wymagane dokumenty:

1) życiorys /CV/,
2) list motywacyjny,
3) kwestionariusz osobowy,
4) kserokopie świadectw pracy,
5) dokumenty poświadczające wykształcenie,
6) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
7) kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata zamierzającego skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13 a ust 2 ustawy a dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych Dz. U. z 2022 r. poz. 530.
8) oświadczenia: - o posiadanym obywatelstwie, - o korzystaniu z pełni praw publicznych, - o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie, - o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w zakresie objętym procedurą naboru.

5. Warunki pracy:

Miejsce pracy: Praca w budynku przy Al. Tysiąclecia 1 w Piastowie, który nie jest dostosowany do poruszania się osób niepełnosprawnych, z dysfunkcją kończyn dolnych.

Stanowisko pracy: Stanowisko pracy związane jest z obsługą komputera i urządzeń biurowych w pomieszczeniach stałej pracy, oświetlonej światłem naturalnym i sztucznym, przemieszczaniem się wewnątrz budynków i w terenie oraz z bezpośrednią obsługą klienta, rozmowami telefonicznymi. Brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym lub głuchoniemym.

6. Termin składania ofert:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać pocztą lub osobiście w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „ Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Finansowym” w siedzibie Urzędu (Kancelaria) w godzinach pracy Urzędu lub pocztą na adres Urzędu: 05-820 Piastów, ul. 11-go Listopada 2 – w terminie do dnia 26 stycznia 2023 roku do godz. 16:00. Druk kwestionariusza osobowego zamieszczony jest pod ogłoszeniem o naborze.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Ofert odrzuconych nie zwracamy. Burmistrz Miasta zastrzega sobie możliwość unieważnienia naboru bez podania przyczyny unieważnienia. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Piastowa /www.piastow.pl/ – w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Urzędu.

7. Informacje dodatkowe:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Piastowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6%.

Po pomyślnym przejściu etapów naboru (część pisemna i ustna) z wyłonionym kandydatem, pracodawca - Burmistrz Miasta Piastowa - zawrze umowę terminową o pracę na okres 6 miesięcy. Jeśli po tym okresie Burmistrz Miasta Piastowa uzna, że pracownik spełnia wymogi na określonym stanowisku może z nim zawrzeć umowę o pracę na czas nieokreślony.

Burmistrz Miasta Piastowa

/ - /

Grzegorz Szuplewski


Dodatkowe informacje i kwestionariusz osobowy: https://bip.piastow.pl/nabor-na-wolne-stanowisko-u...


 Powrót