A Wersja graficzna
A- A A+

Nabór na stanowisko ds. planowania budżetu

BURMISTRZ MIASTA PIASTOWA
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
W WYDZIALE FINANSOWYM
URZĘDU MIEJSKIEGO W PIASTOWIE
 (Stanowisko ds. planowania budżetu)

1. Wymagania niezbędne:

1/. obywatelstwo polskie,
2/. wykształcenie  min. średnie ekonomiczne,
3/. staż pracy – min. 4 lata w księgowości (w tym min. 1 rok w jednostkach, o których mowa w art. 2 ustawy o    pracownikach samorządowych, w służbie cywilnej, w urzędach państwowych),
4/. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,
5/. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw obywatelskich,
6/. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,
7/. bardzo dobra znajomość procedur administracyjnych, ordynacji podatkowej, przepisów dot. księgowości, finansów publicznych i rachunkowości budżetowej,
ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, rozporządzeń: w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz planów kont dla jst, w sprawie sprawozdawczości budżetowej

2. Wymagania dodatkowe: 

1/. samodzielność, odpowiedzialność, dyspozycyjność, umiejętność pracy w zespole, umiejętność pracy pod presją,
2/. umiejętność analitycznego myślenia, inicjatywa i umiejętność szybkiego podejmowania decyzji, wysoka kultura osobista,
4/. dobra znajomość obsługi komputera, pakietu  Microsoft Office (Excel, Word), programów księgowych i bankowych w tym INFO-SYSTEM

3. Zakres wykonywanych zadań:

1.    Opracowywanie projektów uchwał i zarządzeń w trybie prac nad projektem uchwały budżetowej.
2.    Opracowywanie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu.
3.    Prowadzenie spraw związanych z opracowywaniem projektu budżetu.
4.    Opracowywanie projektów uchwał i zarządzeń w sprawie zmian budżetu.
5.    Opracowywanie projektów zarządzeń w sprawie ustalenia szczegółowego planu dochodów i wydatków budżetu.
6.    Opracowywanie projektów zarządzeń dotyczących realizacji planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych.
7.    Wprowadzanie planu budżetu oraz jego zmian do systemu finansowo-księgowego oraz systemu Besti@.
8.    Przyjmowanie i weryfikacja wniosków dotyczących wprowadzania zmian w budżecie i WPF.
9.    Sporządzanie sprawozdań opisowych z wykonania budżetu i WPF.
10.    Kontrola opracowywanych planów finansowych jednostek organizacyjnych pod względem zgodności z budżetem.
11.    Sporządzanie planu finansowego Urzędu ujmującego wszystkie wydatki budżetowe nieujęte w planach finansowych innych jednostek budżetowych i jego zmian.
12.    Opracowywanie projektów zarządzeń w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań oraz ich aktualizacja.
 
4. Wymagane dokumenty:

1/. życiorys /CV/,
2/. list motywacyjny,
3/. kwestionariusz osobowy,
4/. kserokopie świadectw pracy,
5/. dokumenty poświadczające wykształcenie,
6/. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
7/. oświadczenia:
- o korzystaniu z pełni praw publicznych,
- o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
- o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w zakresie objętym procedurą naboru.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowiska urzędnicze ( stanowisko ds. planowania budżetu  )” w siedzibie Urzędu pok. nr 2  lub pocztą na adres Urzędu: 05-820 Piastów, ul. 11-go Listopada 2 – w terminie do dnia 15 października 2018 r godz. 18.00.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Ofert odrzuconych nie zwracamy.

Burmistrz Miasta zastrzega sobie możliwość unieważnienia naboru bez podania przyczyny unieważnienia.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Piastowa /www.piastow.pl/ – w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Urzędu.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe cv /z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej/, powinno być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 24.05.2018r o ochronie danych osobowych ( Dz.U. z 2018 r, poz.1000) oraz ustawą z dn. 21.11.2008r o pracownikach samorządowych ( j.t. Dz. U. z 2018r, poz.1260)”. 

Po pomyślnym przejściu etapów naboru (część pisemna i ustna) z wyłonionym kandydatem, pracodawca - Burmistrz Miasta Piastowa - zawrze umowę terminową o pracę na okres do 6 miesięcy. Jeśli po tym okresie Burmistrz Miasta Piastowa uzna , że pracownik spełnia wymogi  na określonym stanowisku może z nim zawrzeć umowę o pracę na czas nieokreślony.  

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Piastowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%.
 Powrót