A Wersja graficzna
A- A A+

Nabór na kierownika projektu CUO

Dyrektor Centrum Usług Oświatowych w Piastowie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: KIEROWNIK PROJEKTU Z DOFINANSOWANIEM UNIJNYM„SZKOŁA PODSTAWOWA STARTEM DO KARIERY” (praca na czas oznaczony).

1. Wymagania niezbędne:

1/. obywatelstwo polskie,

2/. wykształcenie wyższe,

3/. staż pracy – min. 3 lata w jednostkach, o których mowa w art. 2 ustawy
o pracownikach samorządowych, w służbie cywilnej, w urzędach państwowych,

4/. doświadczenie w pozyskiwaniu i rozliczaniu funduszy zewnętrznych,

5/. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,

6/. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw obywatelskich,

7/. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,

8/. bardzo dobra znajomość procedur administracyjnych, instrukcji kancelaryjnej oraz przepisów z zakresu ustaw o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych.

2. Wymagania dodatkowe:

1/. bardzo dobra znajomość procedur w zakresie prowadzenia i rozliczania projektów współfinansowanych ze środków unijnych, w tym wytycznych w zakresie kwalifikowalności, promocji, archiwizacji dokumentów i sporządzania wniosków o płatność,

2/. doświadczenie w prowadzeniu i rozliczaniu co najmniej jednego projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020,

3/. samodzielność, odpowiedzialność, dyspozycyjność, umiejętność pracy
w zespole, umiejętność pracy pod presją,

4/. umiejętność analitycznego myślenia, inicjatywa i umiejętność szybkiego podejmowania decyzji, wysoka kultura osobista,

5/. bardzo dobra znajomość obsługi komputera, pakietu Microsoft Office (Excel, Word) oraz systemu SL2014 i MEWA 2.0.

3. Zakres wykonywanych zadań:

  • zarządzanie projektem pn. „Szkoła podstawowa startem do kariery”, na realizację którego Miasto Piastów otrzymało dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020 realizacja projektu zgodnie z zapisami Umowy o dofinansowanie projektu koordynacja realizacji zadań zaplanowanych w projekcie we współpracy z zaangażowanymi w projekt szkołami podstawowymi, samodzielnym stanowiskiem ds. Funduszy Zewnętrznych w Urzędzie Miejskim w Piastowie, Skarbnikiem Miasta Piastowa przygotowanie sprawozdań merytorycznych uczestniczenie w zebraniach koordynacyjnych związanych z realizacją projektu.


4. Wymagane dokumenty

1/. życiorys /CV/,

2/. list motywacyjny,

3/. kwestionariusz osobowy,

4/. kserokopie świadectw pracy,

5/. dokumenty poświadczające wykształcenie,

6/. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

7/. oświadczenia:

- o korzystaniu z pełni praw publicznych,

- o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,

- o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w zakresie objętym procedurą naboru.

Wszystkie dokumenty wytworzone przez kandydatów muszą być podpisane. Oferty niepełne lub zawierające dokumenty niepodpisane zostaną odrzucone.

Oferty należy przesyłać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „KIEROWNIK PROJEKTU Z DOFINANSOWANIEM UNIJNYM „SZKOŁA PODSTAWOWA STARTEM DO KARIERY” na adres: Centrum Usług Oświatowych Miasta Piastowa ul. 11 Listopada 8, 05-082 Piastów lub dostarczyć osobiście do Sekretariatu CUO w nieprzekraczalnym terminie do dnia 04 października 2019 roku do godz. 15:30

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)”. Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.

Informujemy, że Administratorem danych jest Centrum Usług Oświatowych z siedzibą w Piastowie przy ul. 11 Listopada 8. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.
Projekt „Szkoła podstawowa startem do kariery” jest realizowany dzięki dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu Działania 10.3 Doskonalenie zawodowe Poddziałania 10.3.3. Doradztwo edukacyjno-zawodowe w ramach ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Umowa o dofinansowanie została podpisana w dniu 20.08.2019 r. Wysokość dofinansowania dla Miasta Piastów: 631 282,50 zł.


 Powrót