A Wersja graficzna
A- A A+

Nabór - Główny Księgowy w MOPS

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piastowie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: GŁÓWNY KSIĘGOWY


1.Nazwa i adres jednostki: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Piastowie
05-820 Piastów
al. Tysiąclecia 3
05-820 Piastów

2.Określenie stanowiska pracy:
Nazwa stanowiska pracy: Główny Księgowy
Forma zatrudnienia: umowa o pracę
Przewidywany termin zatrudnienia: od 1 10 2019
Liczba lub wymiar etatu: pełen etat

3.Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem pracy:

Wymagania niezbędne:
a) obywatelstwo polskie

b) wykształcenie :
ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3 letnią praktykę w księgowości lub
ukończona średnia , policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna i co najmniej 6 letnia praktyka w księgowości lub
wpis do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów lub
certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych wydane na podstawie odrębnych przepisów

c) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

d) brak prawomocnego skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego, w szczególności za przestępstwo przeciwko mieniu , przeciwko obrotowi gospodarczemu , przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego , przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe

e) brak skazania w zakresie pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi o którym mowa w art. 31 ust 1 pkt. 4 ustawy z dnia 17 12 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

f) nieposzlakowana opinia

g )stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku

Wymagania dodatkowe :
a) znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości , ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz obowiązujących aktów wykonawczych ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, prawa zamówień publicznych, ustawy o podatku Vat i ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych

b) znajomość aktów prawnych związanych z funkcjonowaniem jednostek pomocy społecznej, znajomość zasad finansowania zadań z pomocy społecznej , świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego dodatków mieszkaniowych

c) umiejętność pracy w zespole, sumienność i rzetelność, dobra organizacja czasu pracy, gotowość do stałego podnoszenia swoich kwalifikacji , umiejętność podejmowania samodzielnych decyzji

d)predyspozycje osobowościowe ( zdolność analitycznego i syntetycznego myślenia ,sumienność kreatywność, opanowanie)

4.Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
a) odpowiedzialność i nadzór nad prowadzonej pełnej księgowości jednostki dla celów statutowych oraz dla celów raportowania zgodnie z przepisami prawa polskiego

b) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi

c) dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym jednostki oraz kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych

d) dekretowanie dokumentów księgowych zgodnie z klasyfikacja budżetową

e) sporządzanie okresowych sprawozdań finansowych i statystycznych oraz innych sprawozdań dotyczących działalności jednostki

f) przygotowanie projektu planu finansowego

g) sporządzanie bilansu prowadzenie sprawozdawczości budżetowej i podatkowej , wykonywanie analiz zestawień oraz prognoz kosztów i wydatków jednostki

h) nadzór i przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych

i) prowadzenie ewidencji syntetycznej i analitycznej dochodów i wydatków oraz prawidłowość ich pobierania i odprowadzania

j) kontrola prawidłowości inwentaryzacji składników majątku przeprowadzonej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej

k) sporządzanie naliczeń odpisów na ZFŚS plan i sprawozdawczość z funduszu , przekazywanie naliczonego odpisu oraz nadzorowanie prawidłowości potrąceń i kontrolowanie zgodności wydatków z regulaminem i przepisami prawa

l) znajomość zasad sporządzania listy płac naliczania podatku dochodowego i składek na ubezpieczenie społeczne od należności objętych lista płac oraz przelewanie ich na odpowiednie konta ZUS-u, Urzędu Skarbowego

ł) opracowywanie planów finansowych oraz bieżąca kontrola ich wykonywania , wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi z rachunku bankowego

m) rozliczanie środków finansowych pozyskanych z konkursów lub z dotacji

n) rozliczanie projektów realizowanych w ramach funduszu europejskiego

o) współpraca ze Skarbnikiem Miasta

p) wykonywanie innych niewymienionych zadań które na mocy prawa leżą w kompetencjach głównego księgowego

r) kierowanie pracą działu finansowo księgowego oraz nadzór nad prawidłową realizacją zadań pracowników tego działu

5) Informacja o warunkach pracy:
a)Praca przy komputerze o charakterze administracyjno-biurowym
b)Praca biurowa w budynku Ośrodka w godzinach pracy Ośrodka
c) praca w zespole
6) wymagane dokumenty:
a) list motywacyjny wraz z numerem telefonu
b) życiorys( CV)
c) podpisany kwestionariusz osobowy
d) oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
e) kserokopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie potwierdzone za zgodnośc z oryginałem przez kandydata
f) kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata
g) kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy stwierdzony świadectwem pracy lub zaświadczeniem o zatrudnieniu na danym stanowisku potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata
h) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych
i) oświadczenie o braku prawomocnego wyroku sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe albo dokument zawierający dane w tym zakresie
j) oświadczenie o stanie zdrowia niezbędnym do pracy na danym stanowisku
k) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi o których mowa w art. 31 ust 1 pkt. 4 ustawy z dnia 17 12 2004 r o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
k) klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w procesie rekrutacji
l) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym lub innych załączonych dokumentach jeśli w zakresie tych danych zawarte są szczególne kategorie danych , o których mowa w art.9 ust 1 RODO:
" Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym oraz załączonych do niego dokumentach"

Wszystkie wymagane oświadczenia winny zawierać w treści klauzulę:" Świadomy odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 paragraf 1 Kodeksu karnego za składanie fałszywych zeznań oświadczam, że...."

6) Informacje dodatkowe:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie osobiście w siedzibie MOPS Piastów Al. Tysiąclecia 3 w punkcie kancelaryjnym ( pokój "dodatków mieszkaniowych")lub za pośrednictwem operatora pocztowego na adres MOPS Piastów z dopiskiem "Nabór na stanowisko Głównego Księgowego W MOPS Piastów w terminie do 15 września 2019 roku do godz. 16 .Aplikacje które wpłyną do ośrodka po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Kandydaci spełniający wymogi formalne określone w ogłoszeniu o naborze zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji publicznej UM Piastów oraz na stronie MOPS Piastów.

Kwestionariusze do pobrania: TUTAJ


 Powrót