LXVI sesja Rady Miejskiej w Piastowie - zawiadomienie

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Piastowie zawiadamia, że w dniu 27 CZERWCA 2023 r. o godz. 16.00 w sali Rady Miejskiej w Piastowie, Al. Tysiąclecia 1 odbędzie się LXVI sesja Rady Miejskiej w Piastowie. 


Projekt porządku obrad:
1. Otwarcie LXVI sesji Rady Miejskiej w Piastowie i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z LXV sesji Rady Miejskiej w Piastowie.
4. Informacje Burmistrza Miasta o działaniach pomiędzy LXV i LXVI sesją Rady Miejskiej w Piastowie.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Piastun” za 2022 rok.
6. Podjęcie uchwały sprawie wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w prowadzonych przez Miasto Piastów publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych utworzonych przy szkołach podstawowych.
7. Podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego
ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Gminie Piastów.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy części nieruchomości na okres powyżej 3 lat.
9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych.
10. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową Miasta Piastowa na 2023 rok.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Piastowa na lata 2023-2041.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr LXV/442/2023 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 30 maja 2023 r. zmieniającej Uchwałę Nr XXIV/148/2020 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 9 kwietnia 2020 roku w sprawie: szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminów płatności, rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, przypadających Gminie Miasto Piastów oraz jej jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazania organów lub osób uprawnionych do udzielania ulg.
13.    Raport o stanie Miasta Piastowa za 2022 rok:
a) przedstawienie Raportu,
b) debata nad Raportem,
c) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Piastowa wotum zaufania.
14. Rozpatrzenie Sprawozdania z wykonania budżetu miasta Piastowa i sprawozdania finansowego miasta za 2022 rok:
a) przedstawienie Sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2022 rok,
b) przedstawienie Sprawozdania finansowego miasta za 2022 rok,
c) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Piastowa sprawozdaniu z wykonania budżetu miasta za 2022 rok,
d) przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu miasta za 2022 rok,
e) przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta Piastowa za 2022 rok,
f)  przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej
w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta Piastowa za 2022 rok,
g) przedstawienie opinii Komisji stałych Rady Miejskiej w Piastowie, Klubów Radnych oraz radnych,
h)  dyskusja.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Miasta Piastowa za 2022 rok.
16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Piastowa absolutorium za 2022 rok.
17. Interpelacje i zapytania radnych.
18. Sprawy różne i wolne wnioski.
19. Zamknięcie obrad LXVI sesji Rady Miejskiej w Piastowie.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Piastowie
/-/
Agata Korczak


Projekty uchwał dostępne na stronie: https://bip.piastow.pl/lxvi-sesja-rady-miejskiej-w-piastowie#cnt

Piastów, 20.06.2023 r.


 Powrót