LXV sesja Rady Miejskiej

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Piastowie zawiadamia, że w dniu 30 maja 2023 r. o godz. 17.00 w sali Rady Miejskiej w Piastowie, Al. Tysiąclecia 1 odbędzie się LXV sesja Rady Miejskiej w Piastowie.            

Projekt porządku obrad:

 • 1. Otwarcie LXV sesji Rady Miejskiej w Piastowie i stwierdzenie quorum.
 • 2. Przyjęcie porządku obrad.
 • 3. Przyjęcie protokołu z LXIV sesji Rady Miejskiej w Piastowie.
 • 4. Informacje Burmistrza Miasta o działaniach pomiędzy LXIV i LXV sesją Rady Miejskiej w Piastowie.
 • 5. Prezentacja Oceny Zasobów Pomocy Społecznej Miasta Piastowa za 2022 rok.
 • 6. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy miasta Piastowa z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2022.
 • 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy części nieruchomości na okres powyżej 3 lat.
 • 8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej Miasta Piastowa na 2023 rok.
 • 9. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Piastowa na lata 2023-2041.
 • 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały NR XXIV/148/2020 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 9 kwietnia 2020 roku w sprawie: szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminów płatności, rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, przypadających Gminie Miasto Piastów oraz jej jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazania organów lub osób uprawnionych do udzielania ulg.
 • 11. Interpelacje i zapytania radnych.
 • 12. Wolne wnioski, sprawy różne i informacje.
 • 13. Zamknięcie obrad LXV sesji Rady Miejskiej w Piastowie.Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Piastowie
/-/
Agata Korczak

Piastów, 23.05.2023 r.

Zgodnie z art. 20 ust. 1b ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) sesje Rady Miejskiej w Piastowie są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

Link do projektów uchwał i materiałów na XLV sesję: https://bip.piastow.pl/lxv-sesja-rady-miejskiej-w-piastowie#cnt


 Powrót