LXIX sesja Rady Miejskiej w Piastowie - zawiadomienie

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Piastowie zawiadamia, że w dniu 12 września 2023 r. o godz. 17.00 w sali Rady Miejskiej w Piastowie, Al. Tysiąclecia 1 odbędzie się LXIX sesja Rady Miejskiej w Piastowie


Projekt porządku obrad:

1. Otwarcie LXIX sesji Rady Miejskiej w Piastowie i stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z LXVIII sesji Rady Miejskiej w Piastowie.

4. Informacje Burmistrza Miasta o działaniach pomiędzy LXVIII i LXIX sesją Rady Miejskiej w Piastowie.

5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Pruszkowa.

6. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową Miasta Piastowa na 2023 rok.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Piastowa na lata 2023-2041.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze Miasta Piastowa.

9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XLIV/296/2021 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 30 listopada 2021r. w sprawie źródeł dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planów finansowych dla wydzielonych rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych.

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy części nieruchomości na okres powyżej 3 lat.

11. Interpelacje i zapytania radnych.

12. Sprawy różne i wolne wnioski.

13. Zamknięcie obrad LXIX sesji Rady Miejskiej w Piastowie.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Piastowie /-/ Agata Korczak

Materiały na sesję dostępne są także w BIP-ie pod linkiem:  https://bip.piastow.pl/lxix-sesja-rady-miejskiej-w-piastowie#cnt


 Powrót