LXIII sesja Rady Miejskiej - zaproszenie

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Piastowie zawiadamia, że w dniu 21 marca 2023 r. o godz. 17.00 w  sali Rady Miejskiej w Piastowie, Al. Tysiąclecia 1 odbędzie się LXIII sesja Rady Miejskiej w Piastowie.

Projekt porządku obrad:
1.    Otwarcie LXIII sesji Rady Miejskiej w Piastowie i stwierdzenie quorum.
2.    Przyjęcie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu z LXII sesji Rady Miejskiej w Piastowie.
4.    Informacje Burmistrza Miasta o działaniach pomiędzy LXII i LXIII sesją Rady Miejskiej w Piastowie.
5.    Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Piastowie za rok 2022.
6.    Sprawozdanie z działalności Punktu Interwencji Kryzysowej - Punktu Informacyjno– Konsultacyjnego działającego na terenie miasta Piastowa za rok 2022.
7.    Sprawozdanie z działalności Komisariatu Policji w Piastowie za 2022 rok.
8.    Sprawozdanie z działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Piastowie w 2022 roku.
9.    Sprawozdanie z realizacji zadań obronnych, OC i zarządzania kryzysowego w 2022 roku.
10.    Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Kultury w Piastowie.
11.    Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej Miasta Piastowa na 2023 rok.
12.    Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.
13.    Podjęcie uchwały w sprawie skargi na działanie Burmistrza Miasta Piastowa
14.    Interpelacje i zapytania radnych.
15.    Wolne wnioski, sprawy różne i informacje.
16.    Zamknięcie obrad LXIII sesji Rady Miejskiej w Piastowie.


Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Piastowie
/-/
Agata Korczak

Piastów, 14.03.2023 r.

Link do projektów uchwał i materiałów na LXIII sesję: https://bip.piastow.pl/lxiii-sesja-rady-miejskiej-w-piastowie#cnt

Zgodnie z art. 20 ust. 1b ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) sesje Rady Miejskiej w Piastowie
są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.


 Powrót