LVIII sesja Rady Miejskiej w Piastowie

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Piastowie zawiadamia, że w dniu 29 listopada 2022 r. o godz. 17.00 w sali Rady Miejskiej w Piastowie, Al. Tysiąclecia 1 odbędzie LVIII sesja Rady Miejskiej w Piastowie.

Projekt porządku obrad:


1.    Otwarcie LVIII sesji Rady Miejskiej w Piastowie i stwierdzenie quorum.
2.    Przyjęcie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu z LVI sesji Rady Miejskiej w Piastowie.
4.    Przyjęcie protokołu z LVII sesji Rady Miejskiej w Piastowie.
5.    Informacje Burmistrza Miasta o działaniach pomiędzy LVI i LVIII sesją Rady Miejskiej w Piastowie.
6.    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Piastowa na lata 2023-2030.
7.    Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Harcerska – Centrum Usług Publicznych”.
8.    Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową Miasta Piastowa na 2022 rok.
9.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Piastowa na lata 2022-2041.
10.    Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.
11.    Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2023.
12.    Podjęcie uchwały w sprawie określenia w Mieście Piastowie stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu wykorzystywanego do przewozu dzieci, młodzieży i uczniów niepełnosprawnych oraz rodziców do placówek oświatowych.
13.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości pomiędzy Gminą Miastem Piastów a Piastowskim Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Sp. z o.o. oraz podwyższenie kapitału zakładowego Spółki.
14.    Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie rocznego programu współpracy w 2023 roku Miasta Piastowa z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
15.    Informacja o realizacji zadań oświatowych w Mieście Piastowie w roku szkolnym 2021/2022.
16.    Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Senioralnego dla Miasta Piastowa na lata 2018-2023 za rok 2022.
17.    Informacja z analizy oświadczeń majątkowych radnych Miasta Piastowa za 2021 rok.
18.    Interpelacje i zapytania radnych.
19.    Sprawy różne i wolne wnioski.
20.    Zamknięcie obrad LVIII sesji Rady Miejskiej w Piastowie.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

w Piastowie

/-/

Agata Korczak


Projekty uchwał: https://bip.piastow.pl/lviii-sesja-rady-miejskiej-w-piastowie#cnt


 Powrót