LIII Sesja Rady Miejskiej

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Piastowie zawiadamia, że w dniu 23 października 2018 r. o godz. 17.00 w Szkole Podstawowej Nr 5 w Piastowie, ul. K. Pułaskiego 6/8 odbędzie się LIII sesja Rady Miejskiej w Piastowie.

Projekt porządku obrad:

 • 1. Otwarcie LIII sesji Rady Miejskiej w Piastowie i stwierdzenie quorum.
 • 2. Uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień dla nauczycieli piastowskich placówek oświatowych z okazji Dnia Edukacji Narodowej oraz ślubowanie i wręczenie aktów nadania stopnia nauczyciela mianowanego.
 • 3. Przyjęcie porządku obrad.
 • 4. Przyjęcie protokołu z LII sesji Rady Miejskiej w Piastowie.
 • 5. Informacje Burmistrza Miasta o działaniach pomiędzy LII i LIII sesją Rady Miejskiej w Piastowie.
 • 6. Informacja o realizacji zadań oświatowych w Piastowie w roku szkolnym 2017/2018.
 • 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2029.
 • 8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej Miasta Piastowa na 2018 rok.
 • 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Miasto Piastów porozumienia międzygminnego z m.st. Warszawą.
 • 10. Podjęcie uchwały w sprawie dopłat do cen biletów za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez m. st. Warszawę.
 • 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Piastowa.
 • 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały z Nr LII/389/2018 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 25 września 2018 r. w sprawie ustanowienia tytułu honorowego „Zasłużony dla Miasta Piastowa”.
 • 13. Podjęcie uchwał w sprawie nadania tytułów honorowych „Zasłużony dla Piastowa”:
 • - Pani Halinie Broniarek,
 • - Pani Krystynie Siedleckiej,
 • - Panu Andrzejowi Siedleckiemu,
 • - Panu Zbigniewowi Ratyńskiemu,
 • - Komendzie Chorągwi Stołecznej ZHP Hufca Piastów im. prof. hm. Aleksandra Kamińskiego "Kamyka",
 • - Ochotniczej Straży Pożarnej w Piastowie.
 • 14. Przedstawienie protokołu z kontroli w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Piastowie.
 • 15. Informacja z analizy oświadczeń majątkowych.
 • 16. Interpelacje i zapytania radnych.
 • 17. Sprawy różne i wolne wnioski.
 • 18. Zamknięcie obrad LIII sesji Rady Miejskiej w Piastowie.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

w Piastowie

/-/

Agata Korczak


Projekty uchwał: bip.piastow.pl/liii-sesja-rady-miejskiej-w-piastowie


 Powrót