Kwalifikacja Wojskowa 2021

WYCIĄG z obwieszczenia Wojewody Mazowieckiego z dnia 23 marca 2021r.o przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej w 2021 r.

1. W okresie od dnia 7 czerwca  do  21 lipca 2021 r. prowadzona będzie na terenie powiatu pruszkowskiego kwalifikacja wojskowa mężczyzn urodzonych w 2002 roku.

2. W związku z rozpoczęciem przygotowań do przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej, informuję, iż termin stawienia się dla osób zamieszkałych na terenie Piastowa został ustalony w dniach od 24 czerwca  do 1 lipca 2021 r. (tj. 5,5 dnia roboczego).

3. Siedziba Powiatowej Komisji Lekarskiej prowadzącej kwalifikację wojskową mieścić się będzie w budynku Spółdzielczego Domu Kultury, przy ul. Hubala 5 w Pruszkowie. 

4. Na 2 tygodnie przed terminem stawienia się do kwalifikacji wojskowej, osoby otrzymają imienne wezwanie zawierającą informację o dacie i godzinie stawienia się oraz jakie dokumenty należy przedstawić komisji.

5. Ponadto obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej podlegają mężczyźni urodzeni w latach 1997-2001r., którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej oraz kobiety urodzone w latach 1997-2002, posiadające kwalifikacje przydatne do służby wojskowej (np. nabyte w szkołach i uczelniach na kierunkach medycznych, weterynaryjnych, psychologicznych).

6. Nieotrzymanie wezwania nie zwalnia osoby podlegającej kwalifikacji wojskowej od obowiązku stawienia  się w terminie i miejscu wskazanym w obwieszczeniu.

7. Kto wbrew obowiązkom wynikającym z ustawy lub przepisów wydanych na jej podstawie  nie stawia się do kwalifikacji wojskowej w określonym terminie i miejscu podlega grzywnie lub albo karze ograniczenia wolności zgodnie z art.  224 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.

8. Ewentualne pytania w sprawie kwalifikacji wojskowej będzie można kierować w dniach 07-23.06.2021 r. na nr tel. 22 770 52 19, w dni robocze w godzinach 14.00 – 15.00, (za wyjątkiem piątków).


 Powrót