A Wersja graficzna
A- A A+

Komunikat w sprawie budowy stacji bazowej telefonii komórkowej

Dotyczy przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej Play numer „WAR1582B” wraz z zewnętrzną instalacją elektromagnetyczną na dz. nr ew. 18/2 obr. 6 w Piastowie.

W dniu 22 lutego 2019 r. do Urzędu Miejskiego w Piastowie wpłynęło zawiadomienie o toczącym się postępowaniu w sprawie pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej Play numer „WAR1582B” wraz z zewnętrzną instalacją elektromagnetyczną na dz. nr ew. 18/2 obr. 6 w Piastowie, na skutek wniosku Inwestora: P4 Sp. z o.o. z siedziba przy ul. Taśmowej 7 w Warszawie, złożonego w dniu 11 stycznia 2019 r.

Burmistrz Miasta Piastowa Grzegorz Szuplewski zapoznał się z przedłożoną w Starostwie Powiatu Pruszkowskiego dokumentacją planowanej inwestycji i pismami z dnia 25 lutego 2019 r. wystąpił do Starosty Pruszkowskiego o uznanie Miasta Piastowa za stronę w toczącym się postępowaniu oraz o zawieszenie postępowania do czasu uzyskania przez Inwestora decyzji środowiskowej.

Postanowieniami z dnia 26 marca 2019 r. Starosta Pruszkowski odmówił zawieszenia postępowania administracyjnego oraz uznania Miasta Piastowa za stronę tego postępowania.

Następnie Starosta Pruszkowski decyzją z dnia 4 kwietnia 2019 r. odmówił Inwestorowi zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej. Inwestor w ustawowym terminie wniósł do Wojewody Mazowieckiego odwołanie od decyzji Starosty Pruszkowskiego. Decyzję tę Wojewoda uchylił i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji.

W dniu 21 czerwca 2019 r. spółka P4 Sp. z o.o. złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia.

W tej chwili rozpoczęło się postępowanie, w którym Mieszkańcy Piastowa mogą brać udział oraz wyrazić swoją opinię w sprawie tej inwestycji. Szczegółowe informacje: TUTAJ

Burmistrz Miasta Piastowa na bieżąco będzie informował o kolejnych fazach tego postępowania.


 Powrót