A Wersja graficzna
A- A A+

Komunikat o naborze kandydatów na ławników

Działając na podstawie art. 160 § 1 i 2 Ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. 2019, poz. 52 z późn. zm.) Przewodniczący Rady Miejskiej w Piastowie ogłasza uzupełniający nabór kandydatów na ławników na kadencję 2020-2023 do:

 • - Sądu Okręgowego w Warszawie – 1 osoba;
 • - Sądu Rejonowego w Pruszkowie – 1 osoba;
 • - Sądu Rejonowego dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie, Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych – 4 osoby.

Zgodnie z ustawą - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. 2019, poz. 52 z późn. zm.)

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

 • 1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
 • 2) jest nieskazitelnego charakteru;
 • 3) ukończył 30 lat;
 • 4) jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;
 • 5) nie przekroczył 70 lat;
 • 6) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;
 • 7) posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

Ławnikami nie mogą być:

 • 1) osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;
 • 2) osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;
 • 3) funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;
 • 4) adwokaci i aplikanci adwokaccy;
 • 5) radcy prawni i aplikanci radcowscy;
 • 6) duchowni;
 • 7) żołnierze w czynnej służbie wojskowej;
 • 8) funkcjonariusze Służby Więziennej;
 • 9) radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Kandydatów na ławników RadzieMiejskiej w Piastowie mogą zgłaszać do dnia 14 lutego 2020r.:
prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych oraz co najmniej 50 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie Miasta Piastowa.

NABÓR ZAKOŃCZY SIĘ 14 LUTEGO 2020 ROKU

Zgłoszenia kandydatów, które nie spełniają wymagań formalnych, o których mowa w art. 162 § 2-5 ustawy prawo o ustroju sądów powszechnych, lub które wpłynęły do rady gminy po upływie terminu, (tj. po dniu
14 lutego 2020 roku), pozostawia się bez dalszego biegu.

Karty zgłoszeń kandydatów na ławników przyjmowane będą do dnia 14 lutego 2020 r. w Biurze Rady Miejskiej w Piastowie ul. 11 Listopada 2 pok. nr 19 oraz za pośrednictwem poczty (decyduje data stempla pocztowego) na adres Biura Rady Miejskiej w Piastowie, Urząd Miejski w Piastowie, ul. 11 Listopada 2.

Karty zgłoszeń kandydatów na ławników można pobrać w Biurze Rady Miejskiej w Piastowie ul. 11 Listopada 2, pok. Nr 19 w poniedziałki w godz. 9-18, od wtorku do czwartku w godz. 8.00-16.00, w piątek 8.00-15.00. Następnie wypełnione (wraz z wymaganymi dokumentami) należy składać w Biurze Rady Miejskiej w Piastowie.

Do karty kandydat ma obowiązek załączyć:

 • 1. informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;
 • 2. oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 • 3. oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;
 • 4. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. poz. 2217 oraz z 2018 r. poz. 1000 i 1544), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;
 • 5. dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.
  Dokumenty wymienione w pkt 1-4 powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia.
 • 6. Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji (opatrzone data nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed dniem zgłoszenia).
 • 7. Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata. Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście.


Podanie nieprawdziwych danych powoduje odpowiedzialność karną przewidzianą w art. 233 § 1 Kodeksu Karnego.

Rady gmin zasięgają od komendanta wojewódzkiego Policji albo Komendanta Stołecznego Policji informacji o kandydatach na ławników.

Kandydaci przed wyborami podlegają zaopiniowaniu przez zespół powołany przez radę gminy, w szczególności w zakresie spełnienia przez nich wymogów określonych w ustawie.

Załączniki do pobrania TUTAJ


Informacji związanych z wyborami na ławników udziela
Biuro Rady Miejskiej w Piastowie – tel. 22 770-52-35.


Przewodnicząca Rady Miejskiej

w Piastowie

/-/

Agata Korczak

14.01.2020 r.


 Powrót