A Wersja graficzna
A- A A+

IV Nabór na wolne stanowisko - INFORMATYK

Burmistrz Miasta Piastowa ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Informatyk - Urzędu Miejskiego w Piastowie

1. Wymagania niezbędne:
1/. obywatelstwo polskie,
2/. wykształcenie wyższe (preferowany kierunek informatyczny),
3/. staż pracy – min. 2 lata (w jednostkach, o których mowa w art. 2 ustawy o pracownikach samorządowych, w służbie cywilnej, w urzędach państwowych lub prowadzenie działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku),
4/. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,
5/. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw obywatelskich,
6/. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,
7/. bardzo dobra znajomość: procedur administracyjnych, kodeksu cywilnego, ustawy o samorządzie gminnym itp.
8/. umiejętność konfiguracji i administracji systemów stacji roboczych MS Windows od 7 d 10,
9/. umiejętność administracji MS SQL Serwer 2005,
10/. dobra znajomość: PHP, HTML, XML,
11/. znajomość języka SQL,
12/. podstawowa znajomość systemów Linux, Unix,
13/. umiejętność konfiguracji sieci wewnętrznej.

2. Wymagania dodatkowe:
1/. wskazane doświadczenie w pracy w administracji,
2/. samodzielność, odpowiedzialność, dyspozycyjność, umiejętność pracy w zespole, umiejętność pracy pod presją,
3/. umiejętność analitycznego myślenia, inicjatywa i umiejętność szybkiego podejmowania decyzji, wysoka kultura osobista,
4/. umiejętność prowadzenia rozmów z trudnym interesantem, odporność na stres,

3. Zakres wykonywanych zadań:
1/. Administrowanie Systemami komputerowymi Urzędu:
a. administrowanie serwerami w zakresie systemów operacyjnych i baz danych,
b. utrzymanie ciągłości pracy stacji roboczych i oprogramowania biurowego,
c. instalowanie programów użytkowych na stanowiskach roboczych,
d. nadzór nad wykonywaniem serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego sprzętu komputerowego i urządzeń peryferyjnych,
e. nadzór nad przestrzeganiem procedur bezpieczeństwa i użytkowania sprzętu komputerowego, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania użytkowego,
f. wykonywanie okresowych przeglądów i konserwacji sprzętu komputerowego,
g. prowadzenie ewidencji sprzętu komputerowego i oprogramowania zgodnie z obowiązującymi przepisami,
2/. Bezpośrednie wspieranie użytkownika w Urzędzie w zakresie problemów związanych z eksploatacją stacji roboczych, urządzeń peryferyjnych, oprogramowania użytkowego, poczty elektronicznej,
3/. Testowanie i dystrybucja aktualizacji oprogramowania dziedzinowego,
4/. Udział we wdrażaniu systemów informatycznych – koordynowanie i nadzór nad modyfikacjami systemów realizowanych przez firmy zewnętrzne.
5/. Nadzorowanie i koordynowanie wdrażanych projektów teleinformatycznych.
6/. Zarządzanie dostępem do Internetu na terenie Urzędu.
7/. Budowa, utrzymanie i rozwój sieci logicznej w Urzędzie.
8/. Wdrażanie Strategii e-Rozwoju Województwa Mazowieckiego.
9/. Wdrażanie systemów centralnych (np. ŹRÓDŁO, BeSTi@, SJO BeSTi@, INFO SYSTEM itp).
10/. Udział w pracach nad utrzymaniem elektronicznego obiegu dokumentów w Urzędzie.
11/. Udział i wykonywanie czynności związanych z obsługą strony internetowej i Biuletynu Informacji Publicznej w Urzędzie Miejskim i jednostkach podległych.
12/. Czynne uczestnictwo w innych prowadzonych i nowych projektach informatycznych.

4. Wymagane dokumenty
1/. życiorys /CV/,
2/. list motywacyjny,
3/. kwestionariusz osobowy,
4/. kserokopie świadectw pracy,
5/. dokumenty poświadczające wykształcenie,
6/. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
7/. oświadczenia:
- o korzystaniu z pełni praw publicznych,
- o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
- o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w zakresie objętym procedurą naboru.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w zamkniętej kopercie z dopiskiem „ Nabór na wolne stanowiska urzędnicze - Informatyk” w siedzibie Urzędu pok. nr 2 lub pocztą na adres Urzędu: 05-820 Piastów, ul. 11-go Listopada 2 – w terminie do dnia 27 września 2019 r godz. 15.00.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Ofert odrzuconych nie zwracamy.

Burmistrz Miasta zastrzega sobie możliwość unieważnienia naboru bez podania przyczyny unieważnienia.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Piastowa /www.piastow.pl/ – w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Urzędu.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe cv /z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej/, powinno być opatrzone klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 24.05.2018r o ochronie danych osobowych ( Dz.U. z 2018 r, poz.1000) oraz ustawą z dn. 21.11.2008r o pracownikach samorządowych ( j.t. Dz. U. z 2018r, poz.1260)”.

Po pomyślnym przejściu etapów naboru (część pisemna i ustna) z wyłonionym kandydatem, pracodawca - Burmistrz Miasta Piastowa - zawrze umowę terminową o pracę na okres do 6 miesięcy. Jeśli po tym okresie Burmistrz Miasta Piastowa uzna , że pracownik spełnia wymogi na określonym stanowisku może z nim zawrzeć umowę o pracę na czas nieokreślony.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Piastowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%.

Kwestionariusz osobowy do pobrania: TUTAJ


 Powrót