Informacja o rekompensacie

Urząd Miejski w Piastowie informuje, że zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 893) przedsiębiorcom, którzy mają jakiekolwiek opóźnienie w zapłacie należności, oprócz odsetek ustawowych za opóźnienie, doliczana będzie rekompensata za koszty odzyskiwania należności w kwocie:

– 40 EURO w przypadku świadczenia do 5.000 zł,

– 70 EURO w przypadku świadczenia wyższego niż 5.000 zł, ale niższego niż 50.000 zł,

– 100 EURO w przypadku świadczenia równego lub wyższego od 50.000 zł.

Równowartość kwoty rekompensaty jest ustalana przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym świadczenie pieniężne stało się wymagalne.

Naliczanie rekompensaty dotyczy transakcji handlowych zawartych od dnia 1 stycznia 2020 r. jak również zawartych do dnia 31 grudnia 2019 r., jeśli kwota rekompensaty stała się wymagalna po dniu 1 stycznia 2020 r.

W związku z powyższym w celu uniknięcia zapłaty w/w rekompensaty należy terminowo uiszczać należności wobec budżetu gminy Miasta Piastowa.


 Powrót