II sesja Rady Miejskiej w Piastowie

Przewodniczący Rady Miejskiej w Piastowie zawiadamia, że na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) zwołuje II sesję Rady Miejskiej w Piastowie Sesja odbędzie się w dniu 4 grudnia 2018 r. o godz. 18.00 w sali Rady Miejskiej w Piastowie, Al. Tysiąclecia 1Proponowany porządek obrad:

1.   Otwarcie II sesji Rady Miejskiej w Piastowie i stwierdzenie quorum.
2.   Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
3.   Podjęcie w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej, Komisji Skarg, Wniosków i Petycji oraz stałych komisji Rady Miejskiej w Piastowie, ustalenia zakresów ich działania i składów osobowych.
4.   Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Piastowa.
5.   Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Piastowie.
6.   Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek zwrotu kosztów podróży służbowej radnego Rady Miejskiej w Piastowie.
7.   Podjęcie uchwały w sprawie zmieniająca uchwałę Nr LIV/407/2018 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2019.
8.   Interpelacje i zapytania radnych.
9.   Wolne wnioski i informacje.
10.  Zamknięcie II sesji Rady Miejskiej w Piastowie.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Piastowie
Przemysław Worek

Projekty uchwał: tutaj Powrót