A Wersja graficzna
A- A A+

Główny księgowy CUO - ogłoszenie

Centrum Usług Oświatowych jest samodzielną jednostką organizacyjną i budżetową Miasta Piastowa powołaną do obsługi ekonomiczno-administracyjnej placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Piastów. Do zadań Centrum należy w szczególności prowadzenie wspólnej obsługi finansowo-księgowej placówek oświatowych, w oparciu o jednostkowe plany finansowe tych jednostek.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Miejsce pracy: Piastów

Do zadań osoby zatrudnionej na stanowisku Głównego Księgowego Centrum Usług Oświatowych należy w szczególności:

1) Prowadzenie rachunkowości wszystkich jednostek oświatowych, w tym:

a) Dekretowanie i księgowanie dokumentów księgowych,

b) Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,

c) Dokonywanie kontroli:

- formalno – rachunkowej dowodów księgowych

- zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym

- kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.

2) Sporządzanie jednostkowych i zbiorczych sprawozdań finansowych, budżetowych i statystycznych.

3) Opracowywanie projektów planów rzeczowych i finansowych odrębnie dla każdej jednostki oraz zbiorczo.

4) Prowadzenie ewidencji stanu majątkowego jednostek, dokonywanie odpisów amortyzacyjnych, przeszacowań oraz sprawozdawczości w tym zakresie.

5) Wystawianie faktur, not księgowych oraz sporządzanie cząstkowej deklaracji VAT – 7

6) Rozliczanie magazynów oraz intendentów.

7) Udzielanie instruktażu dyrektorom jednostek w zakresie prawidłowego gospodarowania środkami objętymi planami finansowymi jak również rzeczowym majątkiem trwałym i obrotowym.

8) Nadzór nad gospodarką finansową i majątkową jednostek.

9) Nadzór nad prawidłowością naliczania wynagrodzeń dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych.

10) Nadzór nad prawidłowością naliczania zaliczek podatkowych, składek ZUS i innych potrąceń oraz terminowość ich przekazywania.

11) Analiza wyników ekonomicznych (realizacji planów finansowych) jednostek.

12) Przygotowywanie projektów wniosków o przyznanie dotacji celowych i ich rozliczanie.

13) Naliczanie, przygotowywanie do wypłaty, rozliczanie i kontrola dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych.

14) Prowadzenie obsługi funduszu mieszkaniowego, na który składa się część odpisu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych jednostek obsługiwanych,

15) Obsługa finansowo – księgowa w zakresie dofinansowania dokształcania i doskonalenia nauczycieli.

16) Obsługa finansowo – księgowa w zakresie funduszu zdrowotnego dla nauczycieli.

17) Weryfikacja danych statystycznych będących podstawą naliczania subwencji oświatowej i sporządzanie wniosków o dodatkowe środki w ramach 0,4 % rezerwy części oświatowej subwencji.

18) prowadzenie spraw z zakresu ubezpieczeń majątkowych jednostek obsługiwanych.

19) Wykonywanie innych zadań zleconych przez Burmistrza i Skarbnika Gminy.

Wymagania niezbędne (formalne):

1. Głównym księgowym może być osoba, która:

1) ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, chyba że odrębne ustawy uzależniają zatrudnienie w jednostce sektora finansów publicznych
od posiadania obywatelstwa polskiego;

2) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

3) nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;

4) posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego;

5) spełnia jeden z poniższych warunków:

a) ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada
co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,

b) ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,

c) jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,

d) posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane
na podstawie odrębnych przepisów.

Wymagania dodatkowe:

1. Znajomość: Ustawy o systemie oświaty i Karty Nauczyciela, Ustawy Prawo Oświatowe, Ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, Ustawy o finansach publicznych, Ustawy o rachunkowości.

2. Doświadczenie zawodowe w księgowości

3. Zdolność analitycznego myślenia, dokładność, rzetelność, sumienność, obowiązkowość, samodzielność, dyskrecja.

Informacja o warunkach pracy:

a) umowa o pracę na zastępstwo z możliwością zatrudnienia na czas nieokreślony
b) praca jednozmianowa w siedzibie CUO
c) wymiar czasu pracy wynosi 8-godzin na dobę, przeciętnie 40 godzin w przeciętnie 5-dniowym tygodniu pracy
w przyjętym trzymiesięcznym okresie rozliczeniowym;
d) praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie

Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:

1. list motywacyjny - własnoręcznie podpisany

2. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie – własnoręcznie podpisany

3. kopie dokumentów poświadczających zatrudnienie – z własnoręcznym oświadczeniem kandydata o zgodności kopii z oryginałem

4. oświadczenie kandydata o niekaralności (w przypadku wyboru kandydat będzie zobowiązany przedstawić zaświadczenie o niekaralności)

5. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych

6. oświadczenie o braku przeciwskazań do zatrudnienia na stanowisku Głównego Księgowego Centrum Usług Oświatowych.

Wszystkie dokumenty wytworzone przez kandydatów muszą być podpisane. Oferty niepełne lub zawierające dokumenty niepodpisane zostaną odrzucone. 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać elektronicznie na adres: cuo@piastow.pl w tytule „Główny Księgowy CUO”  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 października 2020 roku do godz. 15:00.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)”.
Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.

Informujemy, że Administratorem danych jest Centrum Usług Oświatowych z siedzibą w Piastowie przy ul. Ks. J. Popiełuszki 12. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.


 Powrót