Prawo miejscowe

Uchwały i regulaminy dot. utrzymania porządku i czystości na terenie Miasta Piastowa

1) Uchwała nr XIX/104/2019 z dnia 26 listopada 2019 roku w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Pobierz dokument
2) Uchwała Nr XXVII/156/2012 z dnia 20 listopada 2012 roku w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta Piastowa,

Pobierz dokument

3) Uchwała  NR XLVII/320/2022  z dnia 25/01/2022roku w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Piastowa

Pobierz dokument

4) Uchwała Nr XLVII/321/2022 z dnia 25/01/2022roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Pobierz dokument

5) Uchwała Nr XXVI/157/2020 z dnia 09.06.2020 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.

Pobierz dokument

6) Uchwała Nr XXIX/181/2020 z dnia 25.08.2020 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Pobierz dokument

7) Uchwała Nr XXVI/161/2020 z dnia 09.06.2020r. w sprawie zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanymi budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostującymi bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym na terenie Miasta Piastowa.

Pobierz dokument

8) Ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Pobierz dokument
 Powrót