A Wersja graficzna
A- A A+

Prawo miejscowe

Uchwały i regulaminy dot. utrzymania porządku i czystości na terenie Miasta Piastowa

1) Uchwała nr XIX/104/2019 z dnia 26 listopada 2019 roku w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Pobierz dokument

2) Uchwała Nr XLI/297/2017 z dnia 14 listopada 2017 roku w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami

Pobierz dokument

3) Uchwała Nr XXVII/156/2012 z dnia 20 listopada 2012 roku w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta Piastowa,

Pobierz dokument

4) Uchwała Nr XLIV/328/2018 z dnia 30.01.2018 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Piastowa

Pobierz dokument

5) Uchwała Nr XLII/314/2017 z dnia 12 grudnia 2017 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Pobierz dokument

6) Uchwała Nr XXXVIII/213/2013 z dnia 25 czerwca 2013 roku w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta Piastowa

Pobierz dokument

7) Uchwała Nr LIV/317/2014 z dnia 23 września 2014 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/213/2013 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta Piastowa

Pobierz dokument

8) Uchwała Nr XIV/81/2019 z dnia 27.08.2019 w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/114/2016 z dnia 22 lutego 2016r. w sprawie: wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Pobierz treść uchwały
Pobierz deklarację

9) Ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Pobierz dokument
 Powrót