A Wersja graficzna
A- A A+

Dotychczasowe efekty projektu - Szkoły przyszłości

Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. Mickiewicza oraz Szkoła Podstawowa nr 3 im. Bohaterów Powstania Warszawskiego w Piastowie, w terminie od 1 października 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r., w ramach umowy o dofinansowanie projektu pn. Szkoły przyszłości – kształcenie kompetencji kluczowych uczniów Liceum i Gimnazjum w Piastowie, realizują wsparcie dla uczniów i nauczycieli tych szkół.

Ważnym celem projektu jest wyposażenie szkół w nowoczesny sprzęt komputerowy, urządzenia umożliwiające nieograniczony dostęp do internetu (rozbudowa szkolnych sieci Wi-Fi o elementy nowoczesnej infrastruktury sieciowo-usługowej), tablice interaktywne i inne pomoce dydaktyczne oraz intensywny rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół.


W ramach projektu została opracowana, wdrożona i utrzymana platforma edukacyjna oparta o grywalizację wspierającą naukę przedsiębiorczości i nabywanie kompetencji młodzieży niezwykle przydatnych na rynku pracy. Platforma służy uczniom tych szkół do zdobywania kompetencji niezbędnych przy zakładaniu i prowadzeniu własnej działalności gospodarczej oraz doskonali umiejętności z zakresu przedsiębiorczości wymagane na rynku pracy. Z platformy edukacyjnej mogą bezpłatnie korzystać pozostałe szkoły z rejonu Miasta Piastowa.

Szczególny nacisk położono na nowoczesne wyposażenie w multimedia szkolnych pracowni: językowych, matematycznych i informatycznych. W terminie do 31 października 2017 r. wykonano realizację kompleksowego wyposażenia łącznie 6 szkolnych pracowni językowych, matematycznych i informatycznych gimnazjum i liceum w narzędzia dydaktyczne, w tym narzędzia Technologii Informacyjno-Komunikacyjnej, wdrożono wewnętrzną infrastrukturę sieciowo-usługową oraz rozpoczęto realizację dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z matematyki oraz j. angielskiego dla łącznie 630 uczestników w wymiarze łącznie 3024 godzin.

Trwa realizacja zajęć dla uczniów  ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w łącznym wymiarze 504 godzin lekcyjnych.

Uczniowie i nauczyciele mają nieograniczony dostęp do szerokopasmowego internetu o wysokiej przepustowości w każdej szkole. Dzięki działaniom projektowym zrealizowana jest duża ilość dodatkowych zajęć z matematyki, informatyki i j. angielskiego dla uczniów oraz kółek przedsiębiorczości i grafiki komputerowej.

Młodzież podczas trwania projektu uczestniczy w kursach z j. angielskiego i informatyki zakończonych procesem walidacji i zdaniem międzynarodowych egzaminów certyfikacyjnych Rady Europy.

W czerwcu 2018 r. 32 uczniów po zakończeniu szkoleń z j. angielskiego podeszło do egzaminu Pearson i uzyskało certyfikaty znajomości tego języka na poziomie B2. W bieżącym roku szkolnym realizowane jest szkolenie w 6 grupach językowych przygotowujących młodzież do egzaminu, który zostanie przeprowadzony w czerwcu 2019 r.

Podczas kolejnych szkoleń nastąpiło podniesienie kompetencji indywidualnych w zakresie Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych (TIK) dla uczniów i nauczycieli. W grudniu 2018 r. przeprowadzono egzaminy ECCC (Europejskiego Certyfikatu Kompetencji Informatycznych - z ang. European Computer Competence Certificate) dla wszystkich nauczycieli objętych tym wsparciem. Egzaminy ECCC dla uczniów zostaną przeprowadzone w bieżącym roku szkolnym po zakończeniu szkoleń.

Przeprowadzono też szkolenia dla nauczycieli dotyczące metodyki prowadzenia zajęć metodą WebQuest (będących rodzajem metody projektów zorientowanej na uczniowskie badania w oparciu o instrukcję umieszczoną na stronie internetowej i zawierających elementy kursu e-learningowego).

Efektem tych szkoleń są zarówno nabyte kompetencje do realizacji zajęć tą innowacyjną metodą ale również przygotowane i opublikowane (http://www.lopiastow.pl/publikacje-nauczycieli/) gotowe scenariusze lekcji w celu wykorzystania przez innych nauczycieli. Od momentu zakończenia szkoleń z pracy metodą WebQuest realizowane są zajęcia dla uczniów z jej wykorzystaniem (nauczenie poszukiwania informacji) z wykorzystaniem Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych.

Uczniowie uczestniczą w szerokiej ofercie warsztatów z kompetencji społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem kompetencji niezbędnych na rynku pracy (praca zespołowa, kreatywność, inicjatywność, przedsiębiorczość i wiele innych).

Szczególnym celem tego typu projektu jest wykorzystanie kapitału ludzkiego i społecznego do tworzenia nowoczesnej gospodarki. Z uwagi na realizowane działania podnoszące u uczniów umiejętności z zakresu przedsiębiorczości, projekt jest niezwykle cennym uzupełnieniem dotychczasowej działalności szkół.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działań Osi Priorytetowej RPO WM 2014 – 2020.Projekt otrzymał 1 256 985,42 zł dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego. Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi 1 404 145,42 zł.

Opracowanie:
Hanna Babikowska, Dyrektor Liceum im. A. Mickiewicza
Anna Serzysko, kierownik projektu
Agnieszka Tomaszewska-Kula, inspektor ds. funduszy zewnętrznych
 Powrót