Szkoły przyszłości
W dniu 21 lipca 2017 r w siedzibie Mazowieckiej Jednostki Wdrażania programów Unijnych w Warszawie doszło do podpisania przez P. Hannę Babikowską – pełnomocnika projektu i Dyrektora Dwujęzycznego Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Piastowie umowy o dofinansowanie projektu pn.

” Szkoły przyszłości – kształcenie kompetencji kluczowych uczniów Liceum  i Gimnazjum (obecnie szkoły podstawowej) w Piastowie.

Uzyskane dofinansowanie projektu z UE: 1  256 985,42 (89,52 % wartości projektu)

Planowany całkowity koszt realizacji Projektu wynosi: 1 404 145,42 zł.

Projekt wpisuje się w realizację:
•    Strategię Rozwoju Woj. Maz. o do 2030- obszar Społeczeństwo, cel: Poprawa jakości życia oraz wykorzystanie kap. ludzkiego i społecznego do tworzenia nowoczesnej gospodarki, kierunek działań: Wyrównywanie szans edukacyjnych
•    Regionalną Strategię Innowacji dla Mazowsza do 2020 roku, Cel strategiczny V Rozwój społ. info. cel operacyjnego : Zwiększenie umiejętności wykorzystania technologii cyfrowych i włączenia cyfrowego

Efekty projektu:
Projekt przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego poprzez:
1.Objęcie wsparciem 80 ucz GIM (37K,43M) i 180 UCZ LO(72K;108M)
2.realizację wsparcia opracowanego zgodnie z koncepcją uniwersalnego projektowania w oparciu o wyniki diagnozy potrzeb GIM i LO zakładającego:
•    rozwój kompetencji kluczowych podstawowych (j. angielski, matematyka, informatyczne) i przekrojowych- społeczne, praca w grupie, kreatywność, inicjatywność i przedsiębiorczość b)Indywidualizację wsparcia dla ucz GIM (4M) ze specjalnymi potrzebami edu.
•    Podniesienie komp. nauczycieli w zakresie wykorzystania narzędzi TIK w procesie nauczania

CELE GŁÓWNE PROJEKTU:
  Celem głównym projektu „Szkoły przyszłości–kształcenie kompetencji kluczowych uczniów Liceum i Gimnazjum w Piastowie” realizowanym przez Miasto Piastów jest rozwój kompetencji kluczowych 260 uczniów i 40 nauczycieli szkół piastowskich - Gimnazjum nr 2 (obecnie Szkoła Podstawowa nr 3) i Liceum Ogólnokształcącego im. A. Mickiewicza w okresie 01.08 2017r.- 31.07.2019r.
 W ramach projektu zrealizowane będą następujące cele szczegółowe :
•    wyposażenie łącznie 6 szkolnych pracowni językowych, matematycznych i informatycznych Gimnazjum nr 2 (obecnie szkoła podstawowa nr 3) i LO im. A. Mickiewicza  w narzędzia dydaktyczne, w tym narzędzia Technologii Informacyjno-Komunikacyjnej w okresie VIII-IX 2017
•    Wdrożenie wewnętrznej infrastruktury sieciowo-usługowej w GIM i LO  w okresie VIII-IX 2017r.
•    Realizację dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z matematyki oraz j. angielskiego dla łącznie 630 uczestników w wymiarze łącznie 3024 godzin w okresie X 2017-VI 2019
•     Realizację warsztatów z kompetencji społecznych dla 180 uczniów -150 LO i 30 ucz GIM, w wymiarze 12 godz/os. w okresie X 2017-XII 2018
•    Wsparcie uczniów Gimnazjum nr 2 ( obecnie szkoła podstawowa nr 3)  ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi poprzez realizację indywidualnych i grupowych zajęć w wymiarze łącznie 504 godzin w okresie X 2017-VI 2019
•    Realizację w GIM i LO kółek przedsiębiorczości oraz grafiki komputerowej w wymiarze 576 godzin, dla łącznie 30 ucz GIM i 30 ucz LO w okresie X 2017-VI 2019
•    Wdrożenie w GIM i LO programu rozwoju kompetencji kluczowych 80 ucz GIM  i 180 ucz LO podczas zajęć lekcyjnych w oparciu o grywalizację w okresie IX 2017-VII 2019
•    Realizację kursów j. angielskiego i kursów kompetencji informatycznych zakończonych procesem walidacji i certyfikacji dla 52 UCZ GIM i 124 uczniów LO, w okresie X 2017-VII 2019;
•    Podniesienie kompetencji 22 Nauczycieli GIM i 18 Nauczycieli LO w zakresie wykorzystania narzędzi TIK w procesie nauczania poprzez realizację kursów informatycznych i szkoleń specjalistycznych w okresie X 2017-VI 2018.

PROJEKT ZAKOŃCZONY

 10-01-2019  04-16

Dotychczasowe efekty projektu - Szkoły przyszłości

Dotychczasowe efekty projektu - Szkoły przyszłości

Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. Mickiewicza oraz Szkoła Podstawowa nr 3 im. Bohaterów Powstania Warszawskiego w Piastowie, w terminie od 1 października 2017 r. do 31...

Czytaj więcej


 Powrót