Sztuka Krajobrazu

W dniu 27.01.2017 r. Burmistrz Miasta Piastowa Grzegorz Szuplewski podpisał umowę z firmą SZTUKA KRAJOBRAZU Beata Rothimel na opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania wybranych terenów zieleni Miasta Piastowa w ramach projektu pn. „Poprawa jakości środowiska w Mieście Piastowie poprzez rozwój terenów zieleni” finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko PRIORYTET: II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, DZIAŁANIE: 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego.

Dokumentacja powinna zostać przekazana do 26.05.2017 r. Aktualnie uzgadniane są szczegóły zagospodarowania każdego z elementów z zadania nr 1(Parki i zieleńce) i zadania nr 2 (Zieleń przyuliczna) Powrót