Kontynuacja rewitalizacji miejskich terenów zielonych

Kolejny piastowski park zyska niebawem nowe oblicze. W dniu dzisiejszym na teren Parku Sportowo-Rekreacyjnego przy
ul. Sowińskiego wszedł wykonawca. Zakres planowanych prac obejmuje budowę nowego oświetlenia, ciągów pieszych, wykonanie nowych nasadzeń z drzew, krzewów, bylin, założenie trawników oraz instalację elementów małej architektury.

Jest to realizacja podpisanej dniu w dniu 15.03.2019 r. przez Burmistrza Miasta Piastowa Grzegorza Szuplewskiego z firmą A&M Partners, EKO-PARTNER Adam Bujakiewicz umowy na zagospodarowanie Parku Sportowo-Rekreacyjnego
przy ul. J. Sowińskiego.

w ramach realizacji projektu pn. „Poprawa jakości środowiska w Mieście Piastowie poprzez rozwój terenów zieleni” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach PRIORYTETU II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, DZIAŁANIE: 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego.

Zgodnie z umową termin zakończenia inwestycji został wyznaczony na 28.06.2019 r. 

Wartość inwestycji to 1.389.400,56 zł brutto. Dofinansowanie ze środków unijnych wyniesie 85 % tej kwoty.


18.03.2019 r.

Marta Romanowska
Inspektor ds. ochrony środowiska
Wydział Utrzymania Miasta
Zespół ds. Ochrony Środowiska
Urząd Miejski w Piastowie


 Powrót