Rozpoczęcie termomodernizacji tkanki mieszkaniowej

Materializuje się realizacja dużego projektu Miasta Piastów pn.: „Odnowa tkanki mieszkaniowej w Mieście Piastów”, o którym informowaliśmy już w ubiegłym roku.

Inwestycja ta polega na odnowie tkanki mieszkaniowej na obszarach rewitalizowanych Miasta Piastowa w celu ich aktywizacji społecznej i gospodarczej. W ramach projektu remontowi oraz termomodernizacji poddanych zostanie 11 wielorodzinnych, komunalnych budynków mieszkalnych (w tym zabytkowych) w następujących lokalizacjach: Al. Krakowska 70, ul. Gęsickiego 3, ul. Godebskiego 3a, ul. Godebskiego 3b, ul. Godebskiego 3c, ul. Leśmiana 3, ul. Ujejskiego 35, ul. Sienkiewicza 47, ul. Tuwima 4, ul. Moniuszki 8, ul. Bohaterów Wolności 26. Obiekty te ujęte są w „Programie rewitalizacji Miasta Piastowa 2016+”.


Zakres robót budowlanych i termomodernizacyjnych dotyczy w szczególności: fundamentów, ścian zewnętrznych i wewnętrznych, podłóg, stropów, dachów, stolarki drzwiowej i okiennej, instalacji: elektrycznych, wentylacyjnych, gazowych, CO, wodnych i kanalizacyjnych, rur spustowych, kominów, lokali wspólnych (korytarzy, pomieszczeń hydroforni, poddaszy, węzłów CO, itp.), docieplenia budynków.


W celu wyłonienia wykonawców robót budowlanych miasto uruchomiło 11 postępowań  przetargowych. Inwestycje będą realizowane w formule „zaprojektuj i wybuduj”, w ramach której w pierwszym etapie wykonawcy sporządzają niezbędną dokumentację i na jej podstawie przystąpią do prac remontowo-budowalnych.  
Umowy ze wszystkim wykonawcami zostały już podpisane.

Realizacja rzeczowa projektu potrwa do 30 czerwca 2021 roku.


Na realizację tego projektu Zarząd Województwa Mazowieckiego przyznał naszemu miastu dofinansowanie w wysokości 6 283 804,12 zł w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej VI „Jakość życia” Działania 6.2 „Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. 5 174 897,51 zł pochodzić będzie ze środków europejskich, a 1 108 906,61 zł z budżetu państwa.
Całkowita wartość projektu szacowana jest na kwotę 7 487 420,73 zł.

Realizacja inwestycji pozwoli na podwyższenie standardu energetycznego budynków, poprawę efektywności kosztowej, zmniejszenie zużycia energii oraz redukcję gazów cieplarnianych i CO2, a tym samym poprawę środowiska przyrodniczego.
Projekt będzie realizowany zgodnie z zasadami opieki nad zabytkami.


 Powrót