Program Czyste Powietrze

We wrześniu 2018 r. ruszył rządowy program priorytetowy Czyste Powietrze, który potrwa do 2029 r. Jego najważniejszym celem jest ograniczenie emisji do atmosfery szkodliwych substancji, które powstają na skutek ogrzewania domów jednorodzinnych słabej jakości paliwem w przestarzałych domowych piecach. Więcej informacji uzyskacie na stronie https://wfosigw.pl/czyste-powietrze/.Dla kogo?

Dla właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Na co?

Dofinansowanie wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy, oraz przeprowadzenia niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku.

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo w Punkcie Konsultacyjnym Programu Czystego Powietrza pod tel. 22 770 52 43 lub w Urzędzie Miejskim w Piastowie ul. 11 Listopada 8 kl. B. pok. 6.


„STOP SMOG” Piastowski program dofinansowania wymiany pieców

Zachęcamy mieszkańców Piastowa do likwidacji pieca węglowego lub pieca gazowego starej generacji na piec gazowy, piec na biomasę lub piec elektryczny.

O dofinansowanie zakupu nowego pieca ze środków budżetu miasta można ubiegać się na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Piastowie nr XLI/296/2017 z dnia 14 listopada 2017 r.

Dotacja z budżetu gminy może pokryć 50% poniesionych kosztów zakupu nowego źródła ciepła ale nie więcej niż 4 000 zł

O dofinansowanie mogą ubiegać się:
•    osoby fizyczne,
•    wspólnoty mieszkaniowe,
•    osoby prawne,
•    przedsiębiorcy,
•    jednostki sektora finansów publicznych będących gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi.

Przyznanie dofinansowania następuje po spełnieniu następujących kryteriów:
•    ubiegający się posiadają tytuł prawny do nieruchomości,
•    dofinansowanie przysługuje tylko i wyłącznie na zakup nowego pieca gazowego, pieca na biomasę lub pieca elektrycznego.
•    piec węglowy ulegnie trwałej likwidacji.

Wnioski o dotację można składać w terminie do dnia 30 września roku poprzedzającego rok, w którym ma być udzielone dofinansowanie,

Wzór wniosku można pobrać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Piastowie, Wydział Utrzymania Miasta ul. 11 Listopada 8, kl. B pok. 6 lub na stronie internetowej naszego miasta.

Wszelkich informacji na temat dofinansowania można uzyskać pod numerem telefonu 22 770 52 43.

Podmioty ubiegające się o uzyskanie dofinansowania składają pisemny wniosek do Urzędu Miejskiego w Piastowie.

Wspólnie zadbajmy o jakość powietrza w naszym mieście.

Wniosek o udzielenie dotacji celowej na wymianę pieca węglowego lub pieca gazowego starej generacji na piec gazowy, piec na biomasę lub piec elektryczny - pobierz


Porozumienie w sprawie Priorytetowego Programu „Czyste Powietrze”

Porozumienie nr 46/2019

Aneks nr 1

Aneks nr 2

Informacja o realizacji Programu Priorytetowego Czyste Powietrze na terenie gmin województwa mazowieckiego- stan na 31.12.2022r.


MATERIAŁY DODATKOWE:
 Powrót