BURMISTRZ


1. Burmistrz wykonuje zadania określone w ustawie o samorządzie gminnym, ustawach szczególnych oraz statucie Miasta Piastowa.

2. Do zakresu zadań Burmistrza należy:
1) kierowanie bieżącymi sprawami Urzędu,
2) składanie Radzie Miejskiej okresowych sprawozdań z realizacji zadań Urzędu,
3) podejmowanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy i wyznaczanie innych osób do podejmowania tych czynności,
4) wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec pracowników Urzędu i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
5) zapewnianie przestrzegania prawa przez komórki organizacyjne Urzędu oraz jego pracowników,
6) okresowe zwoływanie - nie rzadziej niż raz w miesiącu - narad z udziałem kierowników komórek organizacyjnych w celu uzgadniania ich współdziałania i realizacji zadań,
7) rozstrzyganie sporów pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi,
w szczególności w zakresie podziału zadań,
8) czuwanie nad tokiem i terminowością wykonywania zadań Urzędu,
9) prowadzenie postępowań administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
10) upoważnianie pracowników Urzędu do wydawania w imieniu Burmistrza decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
11) kierowanie organizacją i wykonaniem zadań obronnych, zarzadzania kryzysowego i obrony cywilnej przez podległe Wydziały, samodzielne stanowiska i podległe jednostki organizacyjne,
12) wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Burmistrza przez przepisy prawa oraz uchwały Rady,
13) pełnienie bezpośredniego nadzoru nad:
a) Zastępcą Burmistrza,
b) Sekretarzem,
c) Skarbnikiem,
d) Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego,
e) Zespołem Radców Prawnych,
f) Zespołem ds. Informatyki i Bezpieczeństwa:
- Pełnomocnikiem ds. Ochrony Informacji Niejawnych,
- Samodzielnym Stanowiskiem ds. Obronnych, Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego,
- Samodzielnym Stanowiskiem ds. Informatyki,
- Inspektorem Bezpieczeństwa Teleinformatycznego,
- Administratorem Systemu Teleinformatycznego,
- Kancelarią Dokumentów Niejawnych,
g) Samodzielnym Stanowiskiem ds. Ogólno – Organizacyjnych i Bezpieczeństwa Informacji,
h) Samodzielnym Stanowiskiem ds. Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych
i) Samodzielnym Stanowiskiem Audytu i Kontroli Wewnętrznej,
j) Samodzielnym Stanowiskiem ds. Zamówień Publicznych.
k) Samodzielnym Stanowiskiem ds. Kultury Fizycznej i Sportu
l) Pełnomocnikiem ds. Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom
ł) Zespołem Monitoringu Miasta


 Powrót