A Wersja graficzna
A- A A+

Zgłoszenie urodzenia dziecka

ZGŁOSZENIE URODZENIA DZIECKA – DOTYCZY DZIECI URODZONYCH NA TERENIE MIASTA PIASTÓW


WYMAGANE ZAŁĄCZNIKI:
Cudzoziemcy przedkładają zagraniczne odpisy aktów stanu cywilnego potwierdzających stan cywilny matki wraz z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego.

DO WGLĄDU:
Dokumenty tożsamości rodziców.

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTU:
Urząd Stanu Cywilnego w Piastowie ul. 11 Listopada 8
parter pokój nr 2 Klatka B

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Urząd Stanu Cywilnego w Piastowie

GODZINY PRACY URZĘDU STANU CWYILNEGO :
Poniedziałek 9:00-18:00
Wtorek, środa, czwartek 8:00-16:00
Piątek 8:00-15:00

OPŁATY:
Zwolnione z opłaty.

TERMIN ODPOWIEDZI:
Niezwłocznie.

TRYB ODWOŁAWCZY:
Od decyzji, odmawiającej dokonania czynności, wydanej przez Kierownika USC w Piastowie, przysługuje odwołanie do Wojewody Mazowieckiego, za pośrednictwem kierownika USC,
w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

UWAGI:
1. Podstawę sporządzenia aktu urodzenia stanowi pisemne zgłoszenie urodzenia dziecka, wystawione przez lekarza, położną lub zakład opieki zdrowotnej, potwierdzające fakt urodzenia dziecka oraz datę i miejsce urodzenia.
2. Urodzenie dziecka należy zgłosić w ciągu 21 dni od dnia urodzenia.
3. Do zgłoszenia urodzenia dziecka są obowiązani:
- ojciec dziecka lub matka, oraz pełnomocnik

PODSTAWA PRAWNA:
1. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. 2014.1741 z późn. zm.).
2. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz.U. 2015.583 z późn. zm.).
3. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (t.j. Dz.U. z 2015 r.poz.388) Powrót