Sprostowanie aktu stanu cywilnego

SPROSTOWANIE AKTU STANU CYWILNEGO

WYMAGANE ZAŁĄCZNIKI:
1. Wniosek o sprostowanie aktu stanu cywilnego.
2. Dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej.

DO WGLĄDU:
Dokument tożsamości wnioskodawcy.

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW
Urząd Stanu Cywilnego ul. 11 Listopada 8
parter pokój Nr 2 Klatka B
tel. 22 770 52 75

JEDNOSTKA PROWADZĄCA:
Urząd Stanu Cywilnego 

GODZINY PRACY URZĘDU STANU CYWILNEGO :
Poniedziałek 9:00-18:00,
wtorek, środa, czwartek 8.00-16.00,
piątek 8:00-15:00.

OPŁATY:
39 zł – opłata skarbowa za wydanie odpisu zupełnego po sprostowaniu aktu stanu cywilnego.
Opłatę skarbową wnosi się na rachunek bankowy urzędu

TERMIN ODPOWIEDZI:
1. Do 1. miesiąca.

TRYB ODWOŁAWCZY:
Od decyzji odmownej, wydanej przez Kierownika USC w Piastowie, przysługuje odwołanie do Wojewody Mazowieckiego, za pośrednictwem kierownika USC, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

UWAGI:
1. Podstawą sprostowania są akta zbiorowe, wcześniejsze akty stanu cywilnego tej samej osoby lub akty stanu cywilnego wstępnych.
2. W przypadku sprostowania na podstawie zagranicznego dokumentu stanu cywilnego, dokumenty należy przedłożyć wraz z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego.
3. Sprostowanie aktu stanu cywilnego dokonuje się z urzędu, na wniosek osoby, której ten akt dotyczy, jej przedstawiciela ustawowego, na wniosek osoby mającej w tym interes prawny.

PODSTAWA PRAWNA:
1. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. 2014.1741 z późn.zm.).
2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (j.t. Dz.U. 2015.783 z późn. zm.).
3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U.2013.267 z późn.zm.).

Formularze do pobrania:

16.1. Wniosek o sprostowanie aktu stanu cywilnego Powrót