Udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL

Jednostka prowadząca

Wydział Administracyjny

Zespół Spraw Obywatelskich

Wymagane dokumenty

- Wypełniony formularz wniosku,

- Wykazanie interesu prawnego do pozyskania danych (dołączenie do wniosku kserokopii dokumentów świadczących o interesie prawnym w pozyskaniu danych - oryginały do wglądu),

- Uwiarygodnienie interesu faktycznego, w przypadku niewykazania interesu prawnego w otrzymaniu danych,

- Dowód dokonania opłaty.

Miejsce złożenia dokumentów

Kancelaria Urzędu Miasta Piastowa, ul. 11 Listopada 2

poniedziałek 9:00-18:00,
wtorek, środa, czwartek 8.00-16.00,
piątek 8-00-15.00

Sprawy załatwiane są:

Zespół Spraw Obywatelskich ul. 11 Listopada 8
parter pokój Nr 2 Klatka A
tel. 22 770 52 80

Godziny pracy Zespołu Spraw Obywatelskich:

Poniedziałek 9:00-17:30,

wtorek, środa, czwartek 8.00-15.30,

piątek 8:00-14:30.

Opłaty

Opłata za udostępnienie jednostkowych danych (dotyczy jednej osoby lub imion i nazwisk osób zameldowanych w jednym lokalu) zgromadzonych w rejestrze mieszkańców Piastowa lub w rejestrze zamieszkania cudzoziemców w Piastowie wynosi 31,- zł.

Opłatę skarbową należy wpłacać na rachunek bankowy Miasta Piastowa nr:

32 1240 5497 1111 0010 7489 3897

– z zaznaczeniem "opłata za udostępnienie informacji o danych osobowych" Opłata ta stanowi dochód budżetu państwa;

Opłacie skarbowej w wysokości 17 zł podlega złożenie pełnomocnictwa w tej sprawie. Opłacie skarbowej nie podlegają pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, rodzicom, dzieciom, dziadkom i rodzeństwu. Składający pełnomocnictwo jest zobowiązany dołączyć dowód wniesienia opłaty skarbowej.

Składający wniosek lub pełnomocnictwo jest zobowiązany dołączyć dowód zapłaty albo uwierzytelnioną kopię zapłaty nie później niż w ciągu 3 dni od chwili powstania obowiązku jej zapłaty, tzn. od dnia złożenia wniosku lub dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa

Termin i sposób załatwienia

Udostępnienie danych z rejestru mieszkańców Piastowa lub z rejestru zamieszkania cudzoziemców w Piastowie uzyskuje się po złożeniu wypełnionego formularza wniosku lub po przesłaniu zapytania o informację o danych z ww. rejestrów drogą korespondencyjną
 - w terminie do 7 dni od daty wpływu wniosku.

Wnosząc o udostępnienie danych z ww. rejestrów należy wykazać interes prawny żądania udostępnienia danych (wskazanie przepisu prawa materialnego, na podstawie którego wnioskodawca jest uprawniony do żądania udostępnienia wskazanych przez siebie danych z ww. rejestrów lub załączyć dokumenty potwierdzając ten interes. Przykładowe sytuacje wskazujące na posiadanie interesu prawnego to: przysługujące wierzytelności, wezwanie sądowe lub komornicze do podania określonych danych w związku z prowadzonym postępowaniem sądowym lub komorniczym ) lub przy niemożności wykazania interesu prawnego - wykazanie interesu faktycznego w otrzymaniu danych z ww. rejestrów, a także należy wskazać informacje o osobie umożliwiające wyszukanie jej w rejestrze mieszkańców Piastowa lub rejestrze zamieszkania cudzoziemców w Piastowie a ponadto należy wskazać jakie dane mają być udostępnione.

Odmowa udostępnienia danych z ww. rejestrów następuje w drodze decyzji administracyjnej.

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
2. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności
3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

4. Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne

5.  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 października 2011 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców i rejestru PESEL oraz trybu uzyskiwania zgody na udostępnienie danych po wykazaniu interesu
6.    Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2011 r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru PESEL

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Wojewody Mazowieckiego w Warszawie, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Zespołu Spraw Obywatelskich.

Formularze do pobrania:

WZÓR WNIOSKU O UDOSTĘPNIENIE DANYCH JEDNOSTKOWYCH Z REJESTRU MIESZKAŃCÓW, REJESTRU ZAMIESZKANIA CUDZOZIEMCÓW ORAZ REJESTRU PESEL Powrót