Wydzierżawienie gruntów

Wymagane dokumenty
Wniosek sporządzony własnoręcznie przez wnioskodawcę, określający powierzchnię i położenie gruntu mającego być przedmiotem dzierżawy jak również sposób użytkowania nieruchomości.

Opłaty

1. Od wniosku nie pobiera się opłaty skarbowej.
2. Czynsz dzierżawny zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta.


Miejsce złożenia dokumentów
Sekretariat Urzędu Miejskiego w Piastowie


Termin i sposób załatwienia sprawy
1. W przypadku przeznaczenia gruntu do wydzierżawienia, sporządzany jest stosowny wykaz, który wywiesza się na okres 21 dni w siedzibie urzędu oraz informację o tym ogłasza się w prasie i na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Piastowie.
2. Sprawy z zakresu wydzierżawiania gruntów mają charakter cywilnoprawny. Obowiązujące przepisy nie przewidują wiążących terminów na ostateczne załatwienie wniosku.

Tryb odwoławczy

Nie przewiduje się trybu odwoławczego, gdyż jest to czynność o charakterze cywilnoprawnym

Jednostka odpowiedzialna
Wydział Inwestycji
Zespół ds. Geodezji i Gospodarki Gruntami
klatka B: I piętro, pok. 7
tel. 22 77 05 250

Podstawa prawna
1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2014r. poz.121)
2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2014r. poz. 518 z późn. zm.)


 Powrót