Rozgraniczenie nieruchomości

Wymagane dokumenty

wniosek o rozgraniczenie, ze wskazaniem których granic, jakiej nieruchomości ma dotyczyć postępowanie.

Opłaty
Opłata skarbowa 10 zł.

Miejsce złożenia dokumentów
Sekretariat Urzędu Miejskiego w Piastowie.

Termin i sposób załatwienia sprawy
Według terminów określonych w Ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego


Tryb odwoławczy:

 1. Na postanowienie o wszczęciu postępowania rozgraniczeniowego nie służy zażalenie (art. 30 ust. 4 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne).
 2. Strona niezadowolona z ustalenia przebiegu granicy może żądać, w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej decyzji o rozgraniczeniu nieruchomości, wydanej na podstawie art. 33 ust.1 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, przekazania sprawy sądowi.
 3. Od decyzji umarzającej postępowanie administracyjne z uwagi na ugodę zawartą przed geodetą, przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.
 4. Od decyzji umarzającej postępowanie administracyjne i przekazującej sprawę z urzędu do rozpatrzenia sądowi, wydanej na podstawie art. 34 ust.2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.

Uwagi:

 1. Czynności ustalenia przebiegu granicy dokonuje geodeta upoważniony przez Burmistrza Miasta Piastowa.
 2. Warunkiem upoważnienia przez Burmistrza Miasta Piastowa jest posiadanie przez geodetę uprawnień zawodowych z zakresu 2, określonych w art. 43 ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.
 3. Koszty rozgraniczenia pokrywane są po połowie przez właścicieli sąsiadujących gruntów (art. 152 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny).

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
 2. Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawie rozgraniczania nieruchomości
 3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
 4. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny
 5. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

Jednostka odpowiedzialna
Wydział Inwestycji Zespół ds. Geodezji i Gospodarki Gruntami
klatka B: I piętro, pok. 7
tel. 22 77 05 250


 Powrót