OPRACOWANIE EKOFIZJOGRAFICZNE MIASTA PIASTÓW

Opracowanie ekofizjograficzne jest dokumentacją sporządzoną przed przystąpieniem do prac planistycznych i ma służyć określeniu uwarunkowań przyrodniczych, które należy brać pod uwagę w konstruowaniu koncepcji i projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego lub planu zagospodarowania przestrzennego. Uwzględnienie w procesie planowania wniosków wynikających z tego opracowania powinno zapewnić dostosowanie sposobu zagospodarowania przestrzennego do uwarunkowań przyrodniczych wynikających z cech środowiska oraz trwałość podstawowych procesów przyrodniczych i odnawialność zasobów środowiska. Opracowanie ekofizjograficzne powinno również stanowić podstawę do formułowania przyrodniczych celów w zarówno w studium jak i w planach miejscowych. 

Mapa oceny warunków ekofizjograficznych z planami  pobierz

Mapa oceny warunków ekofizjograficznych pobierz

Mapa rejonizacji warunków gruntowo-wodnych pobierz

Mapa walorów i zagrożeń środowiska przyrodniczęgo pobierz


Opracowanie Ekofizjograficzne.pdf

 Powrót